Теорія прийняття рішень (073 “Менеджмент” спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Приймак В. І.ЕКі-31с
616професор Приймак В. І.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Голубник О. Р.
616ЕКі-31сдоцент Голубник О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Голубник О. Р.
616ЕКі-31сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями і методами теорії прийняття рішень, з класами задач, які можуть бути розв’язані за допомогою теорії прийняття рішень.

Завдання дисципліни – навчити студентів основним теоретичними положеннями та практичними методами прийняття рішень, які необхідні фахівцям з менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни «Методи прийняття рішень» студенти повинні знати:

– принципи та критерії прийняття рішень в умовах визначеності, стохастичних факторів, невизначеності та конфліктних ситуацій;

– моделі та методи багатокритеріальної оптимізації (прийняття рішень при наявності багатьох критеріїв);

– методи прийняття рішень в конфліктних ситуаціях (ігрові задачі прийняття рішень);

– основи теорії корисності:

– методи теорії нечітких множин і нечіткої логіки;

– методи обробки експертної інформації.

вміти:

– формалізувати задачі прийняття рішень;

– обґрунтовано вибрати метод та алгоритм оптимізації рішень для побудованої моделі задачі;

– знаходити компромісні розв’язки багатокритеріальних задач прийняття рішень;

– застосовувати експертні процедури та технології прийняття рішень;

– програмно реалізувати розроблений алгоритм та знайти оптимальне рішення поставленої задачі.

В результаті вивчення курсу студент повинен отримати навички:

– в прийнятті рішень в умовах визначеності, ризику, нечіткої невизначеності;

– використання отриманих знань для успішного засвоєння програми за спеціальністю.

Рекомендована література

  1. Бутко М. П. Теорія прийняття рішень: підручник. – К.: ЦУЛ. – 2015. – 360 с.
  2. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: Навчальний посібник/О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський университет”, 2006.
  3. О.І. Кушлик-Дивульська, Б.Р. Кушлик. Основи теорії прийняття рішень. – К., 2014. – 94с.
  4. Ус С. А. Моделі й  методи  прийняття  рішень:  навч.  посіб.  /  С.А. Ус,    Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.
  5. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник / Приймак В. М. – К.: Атіка, 2008. – 240 с.
  6. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень [Текст]/Г.М. Гнатієнко, В.В. Снитюк – К.: Максимум, 2008.
  7. А. В. Катренко. Теорія прийняття рішень: підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. – К.: BHV, 2009. – 447 c.
  8. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень [Текст]/Г.М. Гнатієнко, В.В. Снитюк – К. Максимум, 2008.
  9. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації:Навчальний посібник/А.В. Катренко – Львів: «Новий світ2000».
  10. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. / І. Б. Гевко. – К.: Кондор, 2009. – 187 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму