“Торговельне підприємництво” (спец.076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Бочан І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-44сСеник Л. Я.

Опис курсу

Нормативна навчальна дисципліна «Торговельне підприємництво»  вивчається бакалаврами освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» із врахуванням затверджених МОН України Стандартів вищої освіти для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Рекомендована література

ОСНОВНА 

Законодавчі і нормативні документи

 1. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України: Постанова КМУ від 20.12.1997 р. №1449.
 2. Концепція вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів: Постанова КМУ від 13.12.2001 р.  №1662.
 3. Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків: Постанова КМУ від 29.07.2009 р. №868.
 4. Про електронну комерцію: Закон України від 30.09.2015 р. № 45 // Відомості Верховної Ради України (ВВР) (зі змінами й доповненнями)
 5. Про захист персональних даних: Закон України від 2010 р. № 34 // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – (зі змінами й доповненнями)
 6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ (зі змінами й доповненнями).
 7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами й доповненнями).
 8. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,  Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України  від 26.02.2002 р. №57/188/84/105.
 9. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова КМУ від 15.06.20 № 833.
 10. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. №185.
 11. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104
 12. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219

 Навчальна, спеціальна література

 1. Варналій 3.С. Основи підприємництва. Київ: Знання-Прес, 2006
 2. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: Довідник. Київ: Знання-Прес, 2003.
 3. Торговельне підприємництво: навч. посібник / М.Д. Балди, Н.В. Доброва, В.О. Однолько, М.М. Осипова. – Київ: Кондор-видавництво, 2017. 112с.
 4. Торговельне підприємництво: навч.-метод. посібник / Н.Л. Савицька, І.Ю. Мелушова, А.В. Красноусов, К.С. Олініченко. Харків: В-во Іванченка І.С., 2017. 214 с.
 5. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник. ­Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бізнес компаньйон// Інформаційно-аналітичний журнал, 2019.
 2. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга». 2007. – 125 с
 3. Все про інтернет-торгівлю та інтернет-магазин: Матеріали круглого столу (м.Львів, 13 грудня 2017 р.) Львів: ЛІЕТ, 2017. 52с.
 4. Джеймс М. Дорнан. Стратегия достижения успеха / Пер. с англ. Химич В. Киев: ООО «Нетворк 21 Украина», 2010. 184 с.
 5. Захарчин Г.М. Основи підприємництва. Київ: Знання України, 2008.
 6. Захарчин Г.М., Ситник Й.С. Обґрунтування ідей створення суб’єкта підприємництва. Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів базового напряму 6.0502 «Менеджмент». Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2004
 7. Інтернет торгівля // Все про бухгалтерський облік від 27.10.2017 №99 (Спецвипуск №433)
 8. Орлов Л. Як створити електронний магазин в Інтернет. Все про організації Інтернет-магазину – Київ: Новий видавничий будинок, 2008
 9. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: Опорний конспект лекцій для самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр» за напрямом 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Львів: ЛІЕТ, 2013. 137 с.
 10. Павлишин М.Л., Микитів Н.С. Методичні матеріали до самостійної підготовки до інтегрованого заняття на тему «Послуги ресторанного господарства, торгівлі, ринків: товарознавчі аспекти і захист прав споживачів» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Львів: ЛІЕТ, 2014. 37 с.
 11. Промисловий маркетинг: підручник у 2 т. / За ред. проф. О.О. Шубіна. Київ: ВД «Студцентр», 2011.
 12. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. Електронна комерція: навч. посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с.
 13. Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: 18 в 3 т. / Шубін О.О., Азарян О.М. та ін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.
 14. Фентон Р., Вольц А. Стремитесь услышать «нет» / Пер. с англ. Иванов О.Г. Киев, 2011.

 ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. MESH BUSINESS COURSE // http://mesh.com.ua/
 2. Архів електронного видання Бухгалтер і закон// Інтернет-торгівля: правові аспекти http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009513
 3. Amazon відкриває свій перший супермаркет без кас _ https://www.dw.com/uk/amazon-відкриває-свій-перший-супермаркет-без-кас/a-42248551
 4. Події економіки_ оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи _ DW.
 5. Супермаркет майбутнього: все автоматичне, крім продуктів
  https://www.dw.com/uk/супермаркет-майбутнього-все-автоматичне-крім-продуктів-19022018/av-426215826.
 6. Роботи захоплюють світ онлайн-шопінгу (11.01.2018) Усі сюжет. Wheelys Moby Mart (1)
 7. Відбиток пальця замість грошей: чи безпечно так розраховуватись? (09.11.2017)
  https://www.dw.com/uk/відбиток-пальця-замість-грошей-чи-безпечно-так-розраховуватись-09112017/av-41308538
 8. Силабус навчальної дисципліни https://econom.lnu.edu.ua/course/torhovelne-pidpr…rzhova-diialnist

 

Матеріали

 1. Силабус навчальної дисципліни https://econom.lnu.edu.ua/course/torhovelne-pidpr…rzhova-diialnist
 2. Робоча програма навчальної дисципліни.
 3. Навчальна програма дисципліни.