Управління бізнес-процесами (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с, ЕКМ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Горинь М. О.
ЕКМ-42сдоцент Головчак Г. В.

Опис курсу

Головною метою вивчення дисципліни «Управління бізнес-процесами» є формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо бізнес-моделювання та використання принципів, методів й інструментів процесного управління.

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетентностей:

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

ЗК 8. Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій;

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;

СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом;

СК 10. Здатність оцінювати виконані роботи, забезпечувати якість та мотивувати персонал організації;

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК 12. Аналізувати і структурувати проблеми організації. Формувати обґрунтовані рішення;

СК 16. Здатність організовувати та проводити ділові зустрічі і бізнес-переговори, укладати господарські договори, підтримувати ділові контакти в рамках діяльності організації;

СК 19. Здатність застосовувати інструментарій інноваційного, маркетингового, логістичного, екологічного, цифрового та ризик-менеджменту в діяльності організацій в умовах динамічного середовища.

Результатом вивчення дисципліни є отримання студентами таких програмних результатів навчання:

ПРН 3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень;

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації;

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації;

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності організації;

ПРН 18. Планувати, аналізувати і контролювати основні результати діяльності організацій за сучасними методиками з використанням новітніх управлінських та інформаційних технологій;

ПРН 19. Демонструвати навички ділової організації та адміністрування в діяльності державних, муніципальних органів, господарських і підприємницьких структур;

ПРН 20. Розуміти динаміку та логіку світових економічних процесів, застосовувати знання й уміння управління бізнес-процесами у контексті конкурентоспроможності на глобальних міжнародних ринках.

Рекомендована література

  • Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 316 с.
  • Мартиненко М. М. Основи менеджменту : Підручник. К. : Каравелла, 2005. 496 с.
  • Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко І. П. Менеджмент : Підручник. Харків : Інжек, 2005. 456 с.
  • Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Мінухін, С.В. Знахур. Х. : ХНЕУ, 2013. 243 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус