Горинь Марта Орестівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-44-87

Електронна пошта: marta.goryn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Теоретичні і практичні проблеми процесу формування та функціонування корпоративного сектору економіки України, розвиток сфери освітніх послуг в Україні, проблематика корпоративного, антикризового та фінансового управління, бізнес-адміністрування та публічне адміністрування

Курси

Публікації

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 3. Горинь М. О. Управління ресурсами у галузі охорони здоров’я: стан та перспективи : [монографія] / М. О. Горинь, О. Я. Литвин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 199 с.
 4. Сенишин О.С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)
 5. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 6. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);
 7. Сенишин О. С. Горинь, І. І. Войтович Використання SWOT-аналізу у діяльності підприємств сфери збуту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 286-289.
 8. Горинь М. О. До проблеми аналізу концепції належного урядування в Україні / М. О. Горинь // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Випуск 26. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 99-108;
 9. Сенишин О. С. Горинь М. О., Чопко Н. С. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі розвитку підприємств аграрного сектора // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 26. – Частина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 193-198.
 10. Сенишин О. С. Горинь М. О., Горинь Я. О. Методологія оцінки ефективності маркетингових зусиль на загально-корпоративному рівні управління компанією // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 110-122.
 11. Горинь М.О., Литвин О. Поняття господарських відносин у системі охорони здоров’я України: економічний підхід // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія: «Логістика». – 2012. – № 749. – С. 24-28.
 12. Горинь М.О., Литвин О. Міжнародний досвід в управлінні фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – № 9. – С. 162-167.
 13. Горинь М. О. До проблеми оптимізації стратегії взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці / М. О. Горинь // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Випуск 30. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 84-90;
 14. Горинь М. О. До проблеми оптимізації стратегії взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.– Випуск 27. – Львів, 2013.
 15. Горинь М. О. Теоретичний аналіз освітнього продукту як економічної категорії // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.– Випуск 28. – Львів, 2013.
 16. Горинь Я.О., Сенишин О.С., Горинь М.О. Фактори конкурентоспроможності ВНЗ у сфері вищої освіти України // Електронне наукове видання «Молодіжний економічний дайджест». – 2014. – Випуск №1.
 17. Горинь Я.О., Горинь М.О. Формування маркетингової конкурентної стратегії вищого навчального закладу // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – Випуск 710-711. – 2014. – С. 83-86.
 18. Гвоздь О. М., Горинь М. О. До проблеми ціноутворення на ринку агропромислової продукції в Україні. Формування ринкової економіки України: збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. 2018. Вип. 38. С. 133–137.
 19. Kryshtanovych, S., Kindzer, B. ., Goryn, M. ., Kravchenko, A. ., & Frunza, S. (2020). Management of socio-economic development of tourism enterprises. Business: Theory and Practice, 21(1), 420-426. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12162 (Scopus)
 20. Klymchuk M., Goryn M., Fedun I., Novikova I., Vildman I. (2020). Concept of Innovative Marketing in Management of Enterprise, 7 (12), 352-358  (Scopus)
 21. Hvozd O., Goryn M. (2020). State regulation and support of organic farming in Canada and Ukraine: an overview of key indicators and comparetive analysis of both countries. Вісник Львівської політехніки. Серія “Проблеми економіки та управління”, 2 (6), 125-132 (Index Copernicus).
 22. Замлинський В., Лєбєдєва І., Горинь М. Сучасні тенденції управління: компетентність персоналу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2022. №5 Том 1. С. 209-213 (Index Copernicus)

Методичні матеріали

Горинь М.О., ЖукО.П. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт для здобувачів спеціальності 073 “Менеджмент”другого (магістерського) рівня вищої освіти;за наук. ред. проф. Кундицького О.О. – Львів : ЛНУім. І. Франка, 2021. – 48 с.
Магістерська робота (2021)

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність 073 „Менеджмент”)  /  За наук. ред. проф. Кундицького О.О., доц. Жук О.П. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2019. – 28 с.
Управління людськими ресурсами (2019)

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з
навчальної дисципліни «Бізнес-адміністрування» (галузь знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент») / Упорядники: проф. Кундицький О. О.,
проф. Сенишин О. С., доц. Горинь М. О., доц. Жук О. П., доц. Харко В. Ю., доц. Чопко Н. С.;
за наук. ред. проф. Кундицького О.О., доц. Горинь М.О. – Львів: Малий видавничий центр
економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020.
– 24 с.
Бізнес-адміністрування (2020)

Розклад