Управління ефективністю (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
113Шпарик Я. Я.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення закономірностей та засад управління розвитком підприємства, пов’язаних з формуванням довгострокових конкурентних переваг підприємства в ринкових умовах функціонування.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– вивчення теоретичних основ управління розвитком підприємства;
– визначення місця управління розвитком у загальній системі управління підприємством;
– структуризація механізму управління розвитком підприємства;
– формування альтернатив розвитку різних підприємств;
– виявлення факторів ефективного управління підприємством;
– визначення системної ефективності розвитку підприємства.
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами компетентностей:
Загальні компетенції (ЗК):
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні (фахові) компетенції (ФК):
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.
Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:
ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах;
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями;
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
ПРН 5. Планувати діяльність організації у стратегічному і тактичному розрізах;
ПРН 14. Застосовувати методи та показники оцінювання ефективності і результативності адміністрування, зокрема у сфері публічного, соціального та міжнародного управління;
ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського консультування для досягнення цілей організації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти такими
професійно-функціональними знаннями та вміннями:
знати:
– засади управління ефективністю;
– види ефективної діяльності підприємства за різноманітними класифікаційними ознаками;
– елементи процесу управління ефективністю підприємства та їх взаємозв’язок
– положення щодо побудови організаційно-економічного механізму управління ефективністю підприємства;
– систему показників для оцінювання ефективності операційної та інших видів діяльності підприємства, його трудових ресурсів та капіталу, а також показників ефективності інвестиційної діяльності.
вміти:
– інтерпретувати ситуацію конкретного підприємства щодо питань управління його ефективністю;
– здійснювати дослідження аспектів управління ефективністю;
– оцінювати ефективність діяльності підприємства, його трудових ресурсів та капіталу, а також соціальної та екологічної ефективності;
– визначити основні напрямки підвищення ефективності підприємства.

Рекомендована література

1. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-е вид., виправ. та доп. – К. : ЦНЛ, 2014. – 400 с.
2. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2017. – 482 с.
3. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. / В.Г. Герасимчук. — К.: Вища школа,1995. — 167с.
4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання [Текст] : навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2020. – 360 с.
5. Дикань В. Л. Стратегічне управління [текст] : навч. осіб./ В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 272 с.
6. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. Мельник; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – 2-ге вид., випр. і допов. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 229 с.
7. Іванов Ю. Б. Стратегія підприємства: [підручник] / Ю. Б. Іванов та ін. ; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ВД ―ІНЖЕК, 2019. – 560 с.
8. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. / С.М. Ілляшенко – Суми: ВТД”Університетська книга”, 2013. – 278с.
9. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: [навч. посіб] / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2017. – 320 с.
10. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент [Текст]: підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2016. – 320 с.
11. Осовська, Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 196 с.
12. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: Навч. посіб. / Р.В. Пікус. – К.: Знання, 2010. – 598 с.
13. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, О. М. Тридід. — Х.: Видавничий Дім «Інжек», 2013. — 328 с.
14. Пономаренко В.С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах: Наукове видання / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська, І. М. Волик та ін. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2015. — 452 с.
15. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства. Навч. посіб. / В. С. Пономаренко, О .І. Пушкар, О. М. Тридід. — Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. — 640 с.
16. Порохня В. М. Стратегічне управління: навч. посіб. / Порохня В. М., Безземельна Т. О., Кравченко Т. А. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 224 с.
17. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: [підручник] / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка‖. – 2016. – 390 с.
18. Тимофеєв В.М. Управління розвитком підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.М. Тимофеєв, Г.С. Черноіванова; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Скорпіон, 2019. – 135 с.
19. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: Монографія. / О.М. Тридід— Х.: Вид-во «ХДЕУ», 2020. — 364 с.
20. Шегда, А.В. Стратегічне управління [Текст] : підручник / А.В. Шегда. – К., 2009. – 400 с.

Матеріали

РП_УЕ_2023-2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_2021_УЕ

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_2022_УЕ

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_2023_УЕ

Завантажити силабус