Управління фінансами територіального розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Квак М. В.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕКЛМ-51сдоцент Квак М. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання щодо особливостей управління фінансами територіального розвитку з метою формування у майбутньому фінансової незалежності бюджетів територіальних громад, які будуть здатні приймати раціональні управлінські рішення у подальшій фінансово-економічній діяльності та забезпечувати не лише ефективне використання наявних ресурсів на основі реалізації раціональної стратегії управління фінансами територіальних громад, але і залучати додаткові грантові можливості для розширення власних конкурентних переваг.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління фінансами територіального розвитку» є засвоєння студентами системи теоретичних і практичних знань з адміністрування фінансових ресурсів забезпечення територіального розвитку, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій фінансово-економічній діяльності, залучення додаткових грантових ресурсів та розширення конкурентних переваг територій. Завдання: отримання знань і практичних навичок в аналізі сучасних економіко-правових засад фінансового забезпечення територіального розвитку. Цілями дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем управління фінансами територіального розвитку та оволодіння актуальними методологічними підходами й інструментами для їх вирішення.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
• сучасні економіко-правові засади фінансового забезпечення територіального розвитку в Україні;
• різновиди видатків і доходів місцевих бюджетів;
• методи оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів;
• джерела формування доходів територіальних громад;
• види міжбюджетних трансфертів місцевого розвитку;
• механізм горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.
вміти:
• використовувати методи оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів;
• формувати фандрайзингові перспективи територіального розвитку;
• аналізувати фінансові ризики у процесі формування та використання ресурсів територіальної громади;
• ідентифікувати корупційні схеми у процесі закупівель товарів, робіт і послуг у сфері місцевих фінансів;
• застосовувати методи бюджетного планування місцевого розвитку;
• визначати напрями удосконалення стратегії управління фінансами територіальних громад.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бюджетна децентралізація та її вплив на фінансове забезпечення територіальних громад. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4 NQ==/9f690dbd00a5bff556897056d188f56d.pdf
2. Джурик Х.Б. Побудова ефективної стратегії управління фінансами об’єднаних територіальних громад / Х.Б. Джурик // Ефективна економіка, 2019. – № 8. – С. 1-7;
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 15 грудня 2020 № 1082-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text;
4. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с.
5. Місцеві бюджети 2018: які доходи й видатки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.budgetnyk.com.ua/article/129- mstsev-byudjeti-2018-yak-dohodi-y-vidatki
6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № v0075858-16 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16.
7. Овчаренко Т. С. Особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад / Т. С. Овчаренко, А. Бочі, В. О. Поворозник. – Київ : МЦПД, 2017. – С. 28.
8. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / Авт. кол.: В.В. Белявцева, А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В Кулініча. — Харків : Золоті сторінки, 2017. – с.80.
9. Патицька Х. О. Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdd/d20180705_a805_PatytskaKh2.pdf.
10. Патицька Х. О., Коломієць Т. В. Податкова спроможність як показник рівня фінансової автономії територіальної громади. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду: зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ». Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 15-18.
11. Пелехатий А. О. Фінансова незалежність бюджетів об’єднаних територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подолання / А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. – Вип. 4 (120). – С. 126–130.
12. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / О.Кириленко, Б.Малиняк, В.Письменний, В.Русін/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.;
13. Рошило В.І. Формування спроможних територіальних громад у контексті бюджетної децентралізації / Рошило В.І. // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 23. – 2018. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven2018/4154-roshilo-v-i-formuvannya-spromozhnikh-teritorialnikh-gromadv-konteksti-byudzhetnoji-detsentralizatsiji.
14. С. В. Сембер, О. Г. Чубарь, К. С. Машіко. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності та фінансових ресурсів територіальної громади / С. В. Сембер, О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Регіональна економіка. – 2015. – №3 Вип. 4 (120). – С. 81–90.
15. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.;
16. Шушкова Ю. В. Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні [Текст] / Ю. В. Шушкова, Ю. О. Мосолова, І. С. Себестянович // Молодий вчений. – 2019. – №5.
17. Bondarchuk, M. Druhov, O. and Voloshyn, О. (2017), Research On The Problemmatics Of Anti-Crisis Innovations Financing In Business Structures. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, no 23.;
18. Uliana Vatamanyuk-Zelinska and Nataliia Sytnyk (2019). Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in Ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 550-562

Додаткова література:
19. Бюджетна система України: підруч. / За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
20. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
21. Грантрайтинг: метод. рек. для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / Авт. кол.: О.С. З інченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. ред. О.В. Кулініча. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – с.33.
22. Західна О. Р. Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні / О.Р. Західна, Ю. І. Мидлик // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 11 (51) листопад, 2017. – “Гельветика”, 2017. – С.1155-1159.
23. Зелінський С.Е. Оцінка спроможності громад в Україні / Зелінський С.Є. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 6/2016. – С. 128-134.
24. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/n0020323-13/print1443711969188449.
25. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О.О. Молдован. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.;
26. Лебеда, Г. Б. Методичні підходи до побудови комплексу моделей прогнозування доходів бюджету, “Агросвіт”, 2012, 23, c. 19–23.
27. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
28. Сошка Н. В. Економіко-математичне моделювання доходів місцевих бюджетів України, “Iнвестиції: практика і досвід, 2012, 1, c. 54–57.
29. .Фінансова політика соціально-економічного розвитку територіальних громад [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / Петрушенко Юрій Миколайович ; Укр. акад. банк. справи. – Суми, 2015. – С. 99–100.
30. Шевченко Д.І. Методичні особливості оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад на прикладі Лиманського району Одеської області / Шевченко Д.І. // Економічні інновації. – 2017. – Випуск №65. – С. 162-169.

Силабус:

Завантажити силабус