Управління інноваційним потенціалом

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216професор Юринець З. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216ЕКММ-51спрофесор Юринець З. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Управління інноваційним потенціалом» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань розробки та реалізації управлінських рішень у сфері управління інноваційним потенціалом.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система економіки і організації управління інноваційним потенціалом в Україні та закордоном, основні принципи її побудови, функціонування та розвитку, а також процес розробки та впровадження інноваційних програм в організаціях.

Основні цілі курсу полягають у: визначенні суті інноваційного потенціалу, необхідності його для економіки України; ознайомленні майбутніх фахівців із проблемами управління інноваційним потенціалом та організації інноваційної діяльності як на макро-, так і мікрорівні; визначенні етапів і принципів управління інноваційним потенціалом; дослідженні методології управління інноваційним потенціалом; обґрунтуванні форм і методів інноваційним потенціалом; дослідженні технологій розробки і реалізації управлінських рішень у сфері управління інноваційним потенціалом

Рекомендована література

 1. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 464 с.
 2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університет. книга, 2010. 334 с.
 3. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. К. : НІСД, 2014. 152 с.
 4. Никифоров А.Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : Навч. посіб. К., 2010. 420 с.
 5. Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств : моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза,. Пол­тава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с
 6. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2006. 464 с.
 7. Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Одеса : ОНУ, 2015. 382 с.
 8. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2016. 412 с.
 9. Юринець З., Гнилянська Л. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 320 с.
 10. Юринець З., Гнилянська Л. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЗУКЦ, 2011. 136 с.
 11. Юринець З.В., Гнилянська Л.Й., Юринець Р.В.
  Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2021. 132 с.

Силабус:

Завантажити силабус