Управління інноваційним потенціалом

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Юринець З. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51спрофесор Юринець З. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Управління інноваційним потенціалом» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань розроблення та реалізації управлінських рішень у сфері управління інноваційним потенціалом.

Предметом дисципліни є: процеси й методи дослідження формування та реалізації інноваційного потенціалу.

Основні цілі дисципліни полягають у:

– визначенні суті інноваційного потенціалу, необхідності його для економіки України;

– ознайомленні майбутніх фахівців із проблемами управління інноваційним потенціалом та організації інноваційної діяльності як на макро-, так і мікрорівні;

– визначенні етапів і принципів управління інноваційним потенціалом;

– дослідженні методології управління інноваційним потенціалом;

– обґрунтуванні форм і методів інноваційним потенціалом;

– дослідженні технологій розробки і реалізації управлінських рішень у сфері управління інноваційним потенціалом.

 

2.1 Компетентності

В результаті вивчення дисципліни студент набуває:

Інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог

Загальні компетентності (ЗК):

 • ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Спеціальні компетентності (СК):

 • СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів
 • СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації
 • СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
 • СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
 • СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
 • СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком
 • СК11. Здатність самостійно опановувати і використовувати сучасні дослідницькі, комунікаційні і консалтингові технології у сфері менеджменту та бізнес-адміністрування

 

2.2 Результати навчання

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • проблеми управління інноваційним потенціалом;
 • структуру, підходи до оцінки інноваційного потенціалу;
 • теоретичні і методологічні основи управління інноваційним потенціалом;
 • чинники впливу на інноваційний потенціал національної економіки
 • методи вимірювання рівня інноваційного потенціалу країни;
 • процес управління інноваційним потенціалом на підприємстві;
 • процес формування інноваційної програми

уміти:

 • планувати процес управління інноваційним потенціалом на макрорівні;
 • оцінювати рівень інноваційного потенціалу країни,
 • оцінювати, реалізовувати інноваційний потенціал організацій,
 • складати плани інноваційного розвитку організацій на основі інноваційного потенціалу,
 • планувати процес управління інноваційним потенціалом на підприємстві;
 • визначати ефективність інноваційної програми.

Нормативний зміст підготовки студентів сформульований у програмних результатах навчання:

 • ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах
 • ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
 • ПРН 5. Планувати діяльність організації у стратегічному і тактичному розрізах
 • ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
 • ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їхню поведінку для вирішення професійних задач
 • ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)

Рекомендована література

Основна рекомендована література:

 1. Воржакова Ю. П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 186 «Видавництво та поліграфія», 133 «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ю. П. Воржакова, М . О. Чупріна. Електронні текстові данні (1 файл: 1.52 MБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48939
 2. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.
 3. Защепкіна Н.М., Дорожинська Г.В. Організація науково-інноваційної діяльності. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 84 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/50210/1/Orhanizatsiia_naukovoinnovatsiinoi_diialnosti_2022.pdf
 4. Касьянова Н.В. Потенціал підприємства: формування та використання. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 248 с.
 5. Назаренко І. Л., Обруч Г. В. Інноваційний розвиток підприємства: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2021. Ч. 3. 68 с. http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/8310/1/Конспект%20лекцій.pdf
 6. Стадник В. В., Головчук Ю. О. Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута». 2020. 232 с.
 7. Станкевич І.В., Гавриленко Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваціями»: [для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 – Менеджмент]. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020. 69 с. URL: http://kk.nau.edu.ua/article/1409
 8. Юринець З., Гнилянська Л., Юринець Р. Управління інноваційним розвитком. Навч. посіб. Львів: СПОЛОМ, 2021. 132 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Upravlinnia-innovatsiynym-rozvytkom.pdf

Силабус: Робоча програма за 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма за 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма за 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус