Управління вимогами програмного забезпечення (122 “Комп’ютерні науки”, освітньо-професійна програма “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Управління вимогами програмного забезпечення” є теоретична та практична підготовка студентів, яка має забезпечити отримання ними основних знань у галузі сучасних технологій проектування, інженерії вимог до програмного забезпечення, отримання практичних навичок реалізації програмних систем, основи моделювання і аналізу програмних систем, аналізу розробки, специфікації та управління вимогами.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • принципи виявлення, розробки, документування, корегування, планування і аналізу вимог до програмного забезпечення;
 • роль прототипів, моделей і інструментальних засобів у проведенні аналізу вимог до програмного забезпечення;
 • основні моделі життєвого циклу вимог в ІТ-проектах;
 • методи і засоби розробки вимог для розв’язування прикладних системних задач;
 • понятійний апарат бізнес-моделювання;

вміти:

 • працювати у складі робочої групи на засадах процесного підходу;
 • самостійно виявляти, аналізувати, систематизувати, документувати і верифікувати вимоги до програмного забезпечення;
 • визначати границі проекту та оцінювати доцільність реалізації програмного забезпечення.

Рекомендована література

Основна:

 1. Грицюк Ю. І. Аналіз вимог до програмного забезпечення. інтелекту : навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.
 2. Кучеров Д.П., Артамонов Є.Б. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник. – Київ: НАУ, 2017.
 3. Трофименко О. Г., Манаков С.Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник. – Одеса: Фенікс, 2022.
 4. Лавріщева, К. М. Програмна інженерія : підручник. – Київ; Академперіодика. 2008.

Додаткова:

 1. Чопоров С. В., Чопорова О. В., Кривохата А. Г. Основи програмної інженерії : навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
 2. Бородкіна І., Бородкін Г. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник. – Одеса: Центр учбової літератури, 2021.
 3.  Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). URL: http://www.webcitation.org/ 6I9hPdr8K

Силабус:

Завантажити силабус