Управління людськими ресурсами (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Жук О. П.ЕКМ-31с, ЕКі-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31сдоцент Жук О. П.
ЕКі-31сКреховець О. В.
ЕКМ-32сКреховець О. В.
ЕКМ-33сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Управління людськими ресурсами» є нормативною дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» в обсязі 4 кредитів.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти сучасними технологіями управління людськими ресурсами в організації. Зважаючи на це, у курсі представлено як огляд концептуальних засад управління людськими ресурсами, так і основних практичних технологій та інструментів у сфері управління персоналом.

Метою вивчення навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку людських ресурсів, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Жук Оксана. Управління людськими ресурсами : навч. посібник / Оксана Жук. – Львів : Видавець ФОП Марченко Т.В., 2021. 338с.
 2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : підручник. Київ : ЦУЛ, 2011. 468с.
 3. Жук О.П. Навчально-методичні матеріали до курсу „Управління людськими ресурсами” для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальності 073 „Менеджмент”. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, кафедра менеджменту, 2019. 30 с.
 4. Управління персоналом : навч. посібник / Захарчин Г. М., Струтинська Л. Р., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 260с.
 5. Управління персоналом: навч. посібник / Виноградський М. Д., Беляєва С. В., Виноградський А. М., Шканова О. М. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 502 с.
 6. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Додаткова література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: 10-е изд. / пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина. СПб. : Питер, 2012. 848с.
 2. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навч. метод. посібник Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.
 3. Довгань Л.Є., Ведута Л.Л., Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
 4. Дубовик О.В., Босак О.В., Шегинська Н.З. Планування та управління кар’єрою: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2008. – 346 с.
 5. Палеха Ю.І. Кадрове діловодство: навч. посібник. Київ : Ліра-К, 2011. 476 с.
 6. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2013. 466 с. URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf
 7. Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. Управління персоналом : навч. посібник. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 310 с.
 8. Економіка праці : навчальний посібник [електронний ресурс] / за заг. ред. Г. В. Назарової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 330 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2114_74043007.pdf

Матеріали

Upravl_personalom_Balabanova2011

Виноградський Підручник

Назарова. Економіка праці_2019

Посібник 2018 УП-Дяків

Управління людськими ресурсами 2019 – курсова

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус