Управління ризиками бізнес-структур (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Косович Б. І.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКпМ-21сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Управління ризиками бізнес-структур» полягає у формуванні системи теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з питань ризиків бізнес-структур та управління ними у волатильному середовищі, розвиток загальних і фахових компетентностей з управління ризиками, а також вміння розв’язувати комплексні ризикові ситуації, що виникають у середовищі розвитку бізнес-структур, організовувати командну взаємодію, будувати власну кар’єру та бути керівником чи консультантом бізнес-структур.

Завдання дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними знаннями, методичним інструментарієм та практичними навичками з визначення, розпізнання, оцінки та ефективного управління ризиками бізнес-структур. Навчальна дисципліна передбачає засвоєння практичних навичок, знань з питань раціонального прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності,  вироблення креативних управлінських рішень на основі пошуку, оброблення та аналізі інформації зовнішнього і внутрішнього середовищ; набуття професійних компетентностей щодо напрацювання альтернатив, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, а також організації ефективних управлінських рішень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.

 

Результати навчання:

 • знати:

– поняття “ризик” і “невизначеність”, історію виникнення теорії ризиків і її розвиток;

– класифікувати види ризиків за причинами їх виникнення, підбирати методи кількісної оцінки, прийнятні для кожного з видів;

– напрацювати альтернативи прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності;

– фактори і показники оцінки ризикових ситуацій у бізнесі, прийоми і методи аналізу ризиків;

– врахувати позитивний ефект впливу ризику на господарські процеси підприємства;

– приймати рішення щодо управління ризиком конкретного підприємства та його структурних підрозділів;

– обирати оптимальні інструменти зниження ризику;

– виробляти та раціонально приймати управлінські рішення в умовах ризику та невизначеності;

– будувати інтегровані організаційні структури управління ризиком на сучасних підприємствах та їх оптимізація;

– інтерпретувати та критично оцінювати результати досліджень з метою прийняття оптимальних управлінських рішень;

– застосовувати методичні підходи щодо здобуття підприємством конкурентних переваг за рахунок прийняття ризику.

 

 • вміти:

застосовувати кількісні та якісні методи аналізу ризиків в залежності від конкретної ситуації;

– проводити збір, систематизацію інформації про діяльність підприємств;

– виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;

– здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику;

– використовувати методи обробки, узагальнення та аналізу отриманої інформації для прийняття управлінських рішень;

– вирішувати проблемні питання і нестандартні ситуації у підприємницькій діяльності в умовах невизначеності та ризиків;

– оцінювати ризики господарської діяльності бізнес-структур;

– розробляти та обґрунтовувати ефективні рішення на альтернативній основі;

– застосовувати  стратегічний  аналіз та прогнозування показників ризику при розробці та реалізації стратегії розвитку підприємства;

– виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва;

– управляти ризиками бізнес-структур;

– регулювати ступінь ризику через самострахування, диверсифікацію, компенсацію, уникнення та оптимізації обраних методів впливу.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навч. пос. Харків : Промарт, 2015. 300 с.
 2. Журман С., Шишкіна О. Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 155-163.
 3. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с.
 4. Калініченко З. Д. Ризик-менеджмент: навчальний посібник. Дніпро: ДДУВС, 2021. 224 с.
 5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 224 с.
 6. Косович Б. Діджиталізація як інноваційний тренд у забезпеченні сталого розвитку. Цифровізація економіки як фактор економічного зростання : колективна монографія / За заг. ред. проф. О. Л. Гальцової. Запоріжжя / Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2021. С.185-199.
 7. Косович Б.І. Управління ризиками бізнес-структур: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Львів: Ліга-Прес, 2022.
 8. Косович Б., Дмитрук В. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації. Науково-практичний журнал. Економіка та держава № 5. 2020. (DOI: 32702/2306-6806.2020.5). С.88-92.
 9. Марцин В., Михасюк І. Ризики суб’єктів господарювання в глобальному просторі. Львів : Апріорі, 2014. 208 с.
 10. Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект. (монографічний навчальний посібник). Львів : Ліга-Прес, 2016. 298 с.
 11. Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Випуск 57. С.314.
 12. Mykhasiuk I., Kosovych B. Innovative activity and security of Ukraine in conditions of war. Kksiazce : Współczesne organizacje. Zarządzanie-Innowacje-Rozwój. Prace Naukowo-Dydaktyczne. KUZ KROSNO. 15 s.
 13. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2020. 303 с.
 14. Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності України в умовах макроекономічної нестабільності. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. Випуск 60. С. 29-40. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6003
 15. Михасюк І. Р., Косович Б. І. Внутрішні і зовнішні ризики для України: причини та шляхи подолання. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 4-9.
 16. Михасюк І. Р., Косович Б. І. Інструментарій державного регулювання економіки України в часи викликів. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 172. Дніпро: ПДАБА, 2021. С. 13-18.
 17. Косович Б. І. Поврозник П. Розвиток інновацій в малому підприємництві. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 176. Дніпро: ПДАБА, 2021. С. 74-78. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/176-12
 18. Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с. URL :http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-ress/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf .
 19. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 c.
 20. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
 21. Шишкіна О. Термінологічні проблеми пізнання природи фінансового ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 253-263.
 22. Як буде відбудовуватись Україна? Від знання про ризики – до сталого відновлення. URL: https://r2p.org.ua.
 23. Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/.
 24. Метрологія, 2014. ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013. Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. URL: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr.

Допоміжна література:

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 646.
 2. Глобальний договір ООН (UN Global compact, 2020). 2020. URL : www.globalcompact.org.ua.
 3. Honey, G. (2009), A Short Guide to Reputation Risk,Gower Publishing, Farnham, UK.
 4. Griffin, A. (2014), Crisis, issues and reputationmanagement, Kogan Page Limited, London, UK.
 5. Косович Б. Транскордонне співробітництво України і Польщі в сфері соціально-економічного розвитку територій // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – S. 65-83.
 6. Kosovych V., Kosovych B., Rym O. Investment of social entrepreneurship in Ukraine:current issues of legal regulation.Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works. University of Banking of National Bank of Ukraine. Kyiv. Vol. 2 № 37. 2021. С. 467-475. (Web of Science. Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України).
  Інформаційні ресурси:
 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби інтелектуальної власності України. URL: http://sips.gov.ua/
 3. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
 4. Головне управління статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Ліга Бізнес Інформ. URL: www.liga.net.
 6. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL: kmu.gov.ua
 7. Національний банк України. URL: bank.gov.ua
 8. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: uceps.org
 9. Газета «Урядовій кур’єр». URL: ukurier.gov.ua
 10. Національна бібліотека України      ім.     В. І. Вернадського. URL: nbuv.gov.ua
 11. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). URL : http://icps.com.ua/
 12. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. URL: lsl.lviv.ua
 13. Світова організація торгівлі. URL: wto.org
 14. Risk management standards of The Institute of Risk Management. URL: https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards.
 15. Вісник Львівського університету. Серія економічна. URL: https://econom.lnu.edu.ua/.
 16. Brookings Institution. URL : https://www.brookings.edu
 17. ISO 31000:2009. URL : http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_
  stud_31_oct/ISO%2031000-2009.pdf
 18.  ISO 31000:2018 Risk management-Guidelines.  URL:http://www.theirm.org/media/3513119/IRM-Report-ISO-31000-2018-v3.pdf.

Матеріали

Metodychka do Samostynyh Upravlynna_Ryzykam_BS

Metodychka do Praktychnyh Upravlynna_Ryzykam_BS

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус