Управління знаннями в організаціях (073 “Менеджмент”спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Міщук Н. В.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сдоцент Міщук Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сдоцент Міщук Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління знаннями в організаціях» є формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо управління знаннями як сучасного підходу в менеджменті, можливості та шляхи його використання для вирішення стратегічних і тактичних завдань організації, підвищення її конкурентоспроможності.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати:

 • передумови формування, основні поняття і зміст концепції управління знаннями;
 • роль і особливості організаційної культури, орієнтованої на створення, обмін, поширення і використання знань;
 • базові цінності культури знань.

Вміти:

 • визначати і формулювати цінності культури знань у відповідності зі стратегією і цілями управління;
 • використовувати культуру взаємодії із зовнішнім середовищем для підвищення іміджу, репутації, нарощування інтелектуального капіталу компанії;
 • встановлювати контакти, співпрацювати, працювати в команді.

Рекомендована література

Основна:

 1. Антоненко В. М., Мамченко С. Д., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навчальний посібник. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2016. 212 с.
 2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління знаннями та інтелектуальним капіталом» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання / уклад.: д.е.н., проф. Захарова О.В., к.е.н., доц. Поляков М.В. Черкаси: ЧДТУ, 2017. 118 с.
 3. Приймак В. Управління знаннями: підручник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с.
 4. Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник / А.В. Лобза, А.Л. Бикова, А.П. Гірман, Л.Ю. Семенова, О.О. Гетьман та ін. Дніпро: УМСФ, 2018. 374 с.
 5. Федонюк С.В. Технології менеджменту знань і відкрите співробітництво: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 124 с.

Додаткова:

 1. Горбань О. Управління знаннями як основа якості вищої освіти. Освітологічний дискурс, 2021, №2 (33), С. 45-59.
 2. Грабовська І.В. Сучасні аспекти управління знаннями в інноваційному менеджменті організації на засадах креатив­ності. Вісник Хмельницького національного університету, 2020, № 3, С. 42-47.
 3. Захарчин Г., Любомудрова Н., Панас Я. Основні аспекти управління знаннями в сучасних умовах. Підприємництво та інновації, 2020, №12, С.108-112.
 4. Захарчин Г.М., Панас Я.В. Управління знаннями в умовах розвитку цифрової економіки та інтелектуалізації суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2021, Вип. 36, С.76-80.
 5. Ілляшенко С., Шипуліна Ю. Механізм управління знаннями в організації в контексті її ринково орієнтованого інно­ваційного розвитку. Маркетинг і цифрові технології, 2019, Т.3 (1), С. 7-20.
 6. Клімова О.І. Сучасні підходи до управління бізнес-процесами на підприємстві на основі CRM-системи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017, Вип. 2 (07), С.78-83.
 7. Нетреба І.О. Управління знаннями в системі організаційної культури підприємства. Ефективна економіка, 2021, №4.
 8. Токмикова І.В., Войтов І.М., Діденко Я.В. Розвиток технологій управління знаннями на підприємствах. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017, (60), С. 258-264.
 9. Чернова Л.С. Когнітивні технології управління знаннями. Вісник Одеського національного морського університету, 2021, (64), С.157-174.

Силабус:

Завантажити силабус