Управлінське консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Чопко Н. С.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати: основні категорії, поняття, терміни управлінського консультування; основні сфери втілення управлінського консультування; суть та етапи процесу управлінського консультування; методичні підходи до консультування та основні методи надання консультаційних послуг; методи удосконалювання практики керування організаціями; порядок організації діяльності консалтингової фірми; процедуру формування стратегії розвитку консалтингової фірми.
 • вміти: організовувати бізнес-консалтинг; управляти консультаційним проектом, формулювати умови угоди про надання консультаційних послуг; розробляти зміст консалтингового проекту та план його виконання; діагностувати організаційні проблеми, розробляти пропозиції щодо ліквідації проблемних ситуацій, втілювати прогресивні зміни в практик діяльності організації.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. Місія, цілі і завдання управлінського консультування. Особливості консультаційної послуги. Сутність та основні етапи консультаційного процесу. Технологія консультаційного процесу. Методичний інструментарій консультування. Діагностика організації: методологія досліджень систем управління. Позиційний аналіз організації. Методи вирішення  управлінських проблем. Організація та управління консалтинговими фірмами. Методи роботи з клієнтом. Формування та реалізація стратегії консалтингової фірми. Взаємовідносини „консультант-клієнт”. Професіоналізм і культура в управлінському консультуванні.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Соколенко В. А., Лінькова О. Ю. Основи управлінського консультування: навч.-метод. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 216 с.
 2. Бутиліна О. В.Б Управлінське консультування: навч.-метод. посіб. Х.: Видавництво «Форт», 2014. 165 с.
 3. Марченко О.С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 204 с.
 4. Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. Управлінський консалтинг: підручник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2015. 336 с.
 5. Базецька Г. І. Економічний консалтинг : навч. посіб. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 167 с.

 

Додаткова література:

 1. Алькема В.Г., Кириченко О.С., Філатов С.А. Логістичний консалтинг: Навчальний посібник. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. 344 с
 2. Безкровний М.Ф. Основи аграрного консалтингу : підручник. Київ : Видавництво Лір-К, 2017. 260 с.
 3. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності./ В.А.Верба, Т.І. Решетняк. — К.:КНЕУ, 2008. — 358с.
 4. Вергуненко Н. В. Трансформація ринку консалтингових послуг. Вісник КНТЕУ. 2013.№ 4. С. 15-24.
 5. Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2 (164). С. 136-141.
 6. Копитко М. І., Верескля М. Р., Групська Х. А. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 2 (12). С. 151–159.
 7. Маслак В.І. Консалтинг в інформаційній діяльності: конспект лекцій. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2018. 74 с.
 8. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 384. 22 с.
 9. Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 184 с.
 10. Питуляк Н. С., Баховка В. Ю., Чапран Ю. О. Особливості розвитку консалтингових послуг в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2015. Випуск 1(3). С. 115-119. URL: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/10/13-2015-20.pdf
 11. Попова Н. В. Управлінський консалтинг : навчальний посібник /Н. В. Попова, К. Д. Гурова ; 2-ге вид. Х. : Видавництво «ВДЕЛЕ», 2016. 306 с.
 12. Решетняк Т.І. Консалтингова діяльність в Україні: структурний аналіз конкуренції та перспективи розвитку. Економіка і прогнозування. 2017. С. 98-108.
 13. Тирпак І.В. Основи економіки та організації підприємництва: навчальний посібник / І.В.Тирпак, В.І. Тирпак, С.А. Жуков. К.: Кондор, 2011. –284 с.
 14. Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях; укладачі: Копитко М. І., Живко З. Б., Франчук В. І., Бліхар В. С., Мельник С. І., за заг. ред. Копитко М. І. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 256 с.
 15. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2019. 302 с.
 16. Andrew C. Gross, Jozsef Poor. The Global Management Consulting Sector. Business Economics. 2011. № 43. Р. 59–68. URL: https://econpapers.repec.org/article/palbuseco/v_3a43_3ay_3a2008_3 ai_3a4_3ap_3a59-68.htm (дата звернення: 07.08.2020).
 17. Linda K. Stroh The Basic Principles of Effective Consulting. 2nd Abingdon: Routledge, 2019. 190 p.

 

Матеріали

Сайт «Мережа аналітичних центрів України». URL: http://www.intellect.org.ua

Сайт FEACO (Європейська федерація асоціацій консультантів з економіки та управління). URL: http://www.feaco.org

Сайт ІМC USA (Інститут менеджмент-консультантів США). URL: http://www.imcusa.org/

Сайт консалтингової онлайн платформи Consultancy UK. URL: http://www.consultancy.uk/

Сайт Асоціації інженерів-консультантів України. URL: https://aecu.org.ua/

Сайт Спілки податкових консультантів України. URL: http://www.taxadvisers.org.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2023

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2021

Завантажити силабус