Управлінське консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Чопко Н. С.ЕКММ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКММ-51сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати: основні категорії, поняття, терміни управлінського консультування; основні сфери втілення управлінського консультування; суть та етапи процесу управлінського консультування; методичні підходи до консультування та основні методи надання консультаційних послуг; методи удосконалювання практики керування організаціями; порядок організації діяльності консалтингової фірми; процедуру формування стратегії розвитку консалтингової фірми.
 • вміти: організовувати бізнес-консалтинг; управляти консультаційним проектом, формулювати умови угоди про надання консультаційних послуг; розробляти зміст консалтингового проекту та план його виконання; діагностувати організаційні проблеми, розробляти пропозиції щодо ліквідації проблемних ситуацій, втілювати прогресивні зміни в практик діяльності організації.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. Місія, цілі і завдання управлінського консультування. Особливості консультаційної послуги. Сутність та основні етапи консультаційного процесу. Технологія консультаційного процесу. Методичний інструментарій консультування. Діагностика організації: методологія досліджень систем управління. Позиційний аналіз організації. Методи вирішення  управлінських проблем. Організація та управління консалтинговими фірмами. Методи роботи з клієнтом. Формування та реалізація стратегії консалтингової фірми. Взаємовідносини „консультант-клієнт”. Професіоналізм і культура в управлінському консультуванні.

Рекомендована література

 1. 1. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посіб. / В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 216 с.
 2. Бутиліна О. В.Б Управлінське консультування: навч.-метод. посіб. / О.
  В. Бутиліна –Х.: Видавництво «Форт», 2014. – 165 с.
 3. Охріменко О. О. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. / О. О.
  Охріменко, А. Д. Кухарук. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 184 с.
 4. Управлінський консалтинг : підручник / [Безкровний.М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д.]. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 336 с.
 5. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Основи управлінського консультування” для зстудентів (напрям підготовки „Менеджмент”) / Упоряд.: Кундицький О.О., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус