Управлінський облік (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Струк Н. С.ЕКт-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКт-31сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Досягнути мету дає змогу вирішення таких завдань:
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– обґрунтувати доцільність та оцінити ефективність додаткових витрат на організацію управлінського обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291. URL :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 3. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері : офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1
 4. Струк Н. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 103 с. (у електронному форматі).
 5. Струк Н. С. Управлінський облік: практикум з управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей, 2022. 69с. (у електронному форматі).
 6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення науково–дослідних робіт з дисципліни “Управлінський облік” для студентів економічного факультету. 2022. 10 с.

Додаткова література:

  1. Атамас П. Й. Управлінський облік. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2009. 439 с.
  2. Гасенко Л. В., Грановський С. С. Управлінський облік : навчальний посібник. Дніпродзержинськ, 2007 . 215 с.
  3. Голов С. Ф. Управлінський облік : навч. посібник для здоб. вищ. освіти. Київ : ЦУЛ, 2020. 534 с.
  4. Гуцаленко Л. Управлінський облік: навчальний посібник. К. ЦНЛ. 2020. 370с.
  5. Загородній А. Г. [та ін.]. Управлінський облік : термінологічний словник. Львів : ЗУКЦ, 2005. 96 с.
  6. Лень В. С. Управлінський облік: підручник. 2-е вид., випр. Київ: Каравела, 2017. 260 с.
  7. Патрин Г.О. Управлінський облік: підручник. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2017. 340с.
  8. Пилипів Н. І., Максимів Ю. В., П’ятничук І. Д. Управлінський облік : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Електронні дані. Івано-Франківськ, 2018. 380 с.
  9. Струк Н. С. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. Вип. 1(8). С. 188–198.
  10. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292.
  11. Струк Н. С. Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 151–174.
  12. Управлінський облік :  підручник  / О.  В.  Фоміна, О. А. Мошковська,  О.  О.  Августова, ін.;  за  заг.  ред. О. В. Фоміної. Київ : Київ. нац. торг.‐екон. ун‐т, 2021. 228 с.
  13. Spilnyk I., Brukhanskyi R., Struk N., Kolesnikova O., Sokolenko L. Digital accounting: innovative technologies cause a new paradigm. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2022. 13 No. 3. 2022. 215-224. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1991.
  14. Hurnyak I. Value Added from the Perspective of Econophysics. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe.  / I. Hurnyak, N. Struk, A. Kordonska // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2021. Vol. 24, No 4. P. 137-152. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.35.
  15.  Ishchenko Y. Accounting of real costs for the production of organic foodworld experience and practice of Ukraine / Y. Ishchenko, O. Podolianchuk, N. Struk, V. Yasyshena, S. Stender // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2021. Vol. 12,  No. 6 P. 610-631. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1776

Матеріали

Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення НДР з управлінського обліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус