Управлінський облік (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Струк Н. С.ЕКт-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ЕКт-31сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Досягнути мету дає змогу вирішення таких завдань:
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– обґрунтувати доцільність та оцінити ефективність додаткових витрат на організацію управлінського обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями).
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291 (зі змінами).
 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Верховна Рада України.
 4. Струк Н. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 103 с. (у електронному форматі).
 5. Струк Н. С. Управлінський облік: практикум з управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей, 2020. 69с. (у електронному форматі).
 6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення науково–дослідних робіт з дисципліни “Управлінський облік” для студентів економічного факультету. 2020. 10 с.

Додаткова література:

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2009. 439 с.
 2. Аткинсон Э. А., Банкер Р. Д., Каплан Р. С., Янг М. С. Управленческий учет : пер. с англ. 3-е изд. М. : Вильямс, 2005. 878 с.
 3. Гасенко Л. В., Грановський С. С. Управлінський облік : навчальний посібник. Дніпродзержинськ, 2007 . 215 с.
 4. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. 4-те вид. К.: Лібра, 2008. 704 с.
 5. Друри К. Управленческий и производственный учет. [пер. с англ. В.Н. Егорова]. 6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 1423 с.
 6. Загородній А. Г. [та ін.]. Управлінський облік : термінологічний словник. Львів : ЗУКЦ, 2005. 96 с.
 7. Панасюк В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект. Тернопіль: Астон, 2005. 288 с.
 8. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія. Київ: УБС НБУ, 2008. 219 с.
 9. Попівняк Ю. М. Релевантність витрат підприємства в процесі прийняття управлінських рішень. Фінансова система України : збірник наукових праць. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2008. Випуск 10. Ч. 2. С. 243–251.
 10. Попівняк Ю. М. Втрати підприємства та особливості їх класифікації. Фінансова система України : збірник наукових праць. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. 2009. Випуск 12. С. 90–102.
 11. Струк Н. С. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. Вип. 1(8). С. 188–198.
 12. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292.
 13. Струк Н. С. Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 151–174.
 14. Управлінський облік: навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко [та ін.]. К. : Центр учбової літератури, 2020. 371 с.
 15. Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: підруч. К.: Центр учбової літератури, 2012. 792 с.

Матеріали

Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення НДР з управлінського обліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус