Управлінський аналіз і прогнозування (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Гамкало О. Б.ЕКО-41с, ЕКО-42с
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКО-41сГамкало О. Б.
ЕКО-42сГамкало О. Б.

Опис курсу

Вивчивши курс «Управлінський аналіз і прогнозування» кожен студент, у своїй практичній діяльності зможе аналізувати облікову інформацію про господарські операції підприємства, використовуючи різноманітні схеми, таблиці для фіксації результатів; вміти оцінювати інформацію щодо її достовірності, точності, ефективності для вирішення управлінських завдань; вміти визначати потребу в додатковій інформації про зміни у зовнішньому середовищі, отримувати її, якщо це необхідно; вміти використовувати результати аналізу інформації для прийняття управлінських рішень та прогнозування діяльності підприємства; вміти інтегрувати традиційні методи обліку, аналізу, планування, контролю в єдину систему обробки інформації для прийняття поточних операційних рішень та здійснювати інформаційну підтримку процесу прийняття інвестиційних, фінансових і стратегічних рішень на підприємстві.

Рекомендована література

Основна література:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями)

URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.

2. Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018  № 75 “Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України”  URL: https://zakon.rada.4gov.ua/laws/show/v0075500-18

3. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній Г. Економічний аналіз : навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 487с.

4. Гайдаєнко О.М., Шевчук Н.С. Управлінський аналіз: навч. посібник. Одеса, 2015. 151 с

5. Грабовецький, Б.Є. Планування та економічне прогнозування: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 66c.

6. Никифорова Н. А. Управленческий анализ : учебник для магистров / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева ; под общ. ред. Н. А. Никифоровой. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 442 с

7. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.

8. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу / І. В. Дем’янюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – Вип. 1. – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8.

9. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності / І.В. Дем’янюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 2. – С. 66–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11.

10. Рилєєв С.В. Управлінський аналіз в обліково-аналітичному комплексі сільськогосподарських підприємств / С.В. Рилєєв // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 372–383 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_39.

11. Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття / І.Сіменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 45–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_9_9

12. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.

13. Мельник Т.Ю., Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень. URL: Downloads/137126-294915-1-PB.pdf

14. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с.

15.  Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програми соціально-економічного розвитку України” № 1602-III від 23 березня 2000 року.

16. Бурденюк Т.Г. Сутність стратегічного аналізу та його роль в системі менеджменту підприємства. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5387/1/.pdf (дата звернення: 20.09.2019).

17. Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень.  URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22675.pdf (2019-12-12)

18. Томчук О. Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи / О. Ф. Томчук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 5(2). – С. 133-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5%282%29__21

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус