ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ І ДИЗАЙН

Тип: На вибір студента

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шевчук Т. В.ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-32сдоцент Шевчук Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: освоєння комплексу теоретичних знань і практичних умінь по створенню статичних та динамічних видань з допомогою програмних пакетів.

Завданням дисципліни є розробка концепцій електронних видань; ознайомлення з принципами роботи програм типу WYSIWYG; освоєння основних правил побудови статичних та динамічних видань; отримання навичок макетування та програмування динамічних електронних видань; вивчення основних правил колористики та естетики при створені електронних видань; створення електронних видань різного типу і різного призначення.

Рекомендована література

Базова:

  1. Зубик Л. В., Карпович І. М., Степанченко О. М. Основи сучасних webтехнологій. Ч.1: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2016. 290 с.
  2. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну / О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, I.В. Стеценко : [Навч. посіб.]. К.: Вид. група BH. 2009. 336 с.
  3. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. 2-ге вид., виправл. та доп. Київ : Кондор, 2007. 492с.
  4. Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. Київ : НТУУ “КПІ”, 2011. 296, с.
  5. Dean J. Web programming with HTML5, CSS, and JavaScript. Jones & Bartlett Learning, 2019.
  6. Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів. Ліра-К. 2020. 212с.
  7. Бернерс-Лі Заснування павутини = Weaving the web. The original design and ultimate destiny of the world wide web : З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Тім Бернерс-Лі разом з Марком Фічетті; пер. з англ. А. Іщенка. Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. 208с.
  8. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. 2-ге вид., виправл. та доп. Київ : Кондор, 2007. 492с.

9.   Федорчук А.Л. Основи web-технологій: Навчально-методичний посібник для студ. вищих навч. закл. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 100 с.

Силабус:

Завантажити силабус