«Внутрішній аудит» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гелей Л. О.ЕКо-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
88ЕКо-43сдоцент Гелей Л. О.

Опис курсу

Дисципліна формує систему знань з внутрішнього аудиту на практиці, кваліфіковано використовувати у майбутній практичній роботі сучасні методи внутрішнього аудиту для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів, надавати необхідні теоретичні знання і практичні навики з внутрішнього аудиту.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1997 р. № 996 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http//www. rada.kiev.ua
 2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України № 2258-VIII від 21.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : вид. 2010 р., ч. 1 ; пер. з англ. Л. Ольховікова, О. 3. Селезньов, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2010. – 846 с.
 4. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. – Суми :ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с.
 5. Жминько С. И. Внутренний аудит / С. И. Жминько, О. И. Швырева. М. Ф. Сафонова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.– 316 с.
 6. 6. Коваль, М. І., Михайленко О. В. Аудит. Організація і методика аудиту: Опорний курс лекцій / М. І. Коваленко, О. В. Михайленко. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 222 с.
 7. Мултанівська Т. В. Аудит : навч. посібн. /Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – X. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 336 с.
 8. Мултанівська Т. В. Внутрішній аудит. Практикум : навч.-практич, посібн. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – X . Вид. ХНЕУ, 2012. – 180 с.
 9. Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко; за ред. Немченко В. В. –К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
 10. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія і організація. Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 104 с.
 11. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник К.: 320. – с.2004р.
 12. Філозоп О.В. Питання внутрішнього аудиту в економічній літературі / О.В. Філозоп // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (15). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 376 с. – С. 317-328

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус