Виробнича (переддипломна) практика_ОС Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕККМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ЕККМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б., доцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після другого семестру.

Виробнича (переддипломна) практика з фаху є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини програми підготовки магістра та передує попередньому захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

 

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» СКАЧАТИ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму