Виробнича практика (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6180доцент Майовець Я. М.ЕКе-31с,

Опис курсу

Виробнича  практика для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» денної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» першого (бакалаврського) рівня освіти.

Підготовка висококваліфікованих фахівців передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань системою практичної підготовки, формування (на базі сформованих в Університеті компетентностей) професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах. Виробнича практика для студентів 3 курсу 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» проводиться на підприємствах (організаціях, установах) виробничої та невиробничої сфер різних організаційно-правових форм та форм власності, що є юридичними особами, в державних установах, органах місцевого самоврядування, фінансових установах (фінансові компанії, комерційні банки, страхові компанії) .

Рекомендована література

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. ‑ Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка ‑ К.: Знання, 2016. – 723 с.
 2. Аналіз господарської діяльності: практикум / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 148 с.
 3. Бель В.В., Когут Ю.М. Фінанси: Навч.-метод. Посіб.для самостійного вивчення дисципліни. – К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім.. А.Волошина, 2004. – 168 с.
 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
 5. Габбард, P. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д.Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.
 6. Глобальна економіка: Навчальний посібник / Мазурок П.П., Одягайло Б.М., Кулішов В.В., Сазонец О.М. – Львів «Магнолія 2006», – 208 с.
 7. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навчальний посібник / Л.М. Гринів. – Львів «Магнолія 2006», 2013. – 359 с.
 8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006.
 9. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. –Львів: Інтелект-захід, 2010. –374с.
 10. Майовець Є. Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Є. Й. Майовець. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 450 с.
 11. Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
 12. Юринець З. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. / З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 319 с.
 13. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта, 2016. – 280 с.
 14. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с.
 15. Бандура З.Л., Кріль Я.Я., Москаль Н.В. Облік і аудит: Навчальний посібник, за заг. ред. проф. Ковалюка О.М. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 278 с.
 16. Майовець Я.М., Ільків Н.В. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів IІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» / Укл: к.е.н., доц. Майовець Я.М., к.е.н., доц. Ільків Н. В. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – с. 32.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус