Виробнича практика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6ЕКп-31с, ЕКп-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6доцент Дмитрук В. О.
доцент Магас В. М.

Опис курсу

Метою виробничої практики студентів, що здобувають освітній ступінь «бакалавр» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є формування професійних умінь, а також навичок застосування набутих під час навчання теоретичних знань та аналітичних інструментів у реальних ринкових та виробничих умовах суб’єктів господарювання, обраних базами практики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у результаті проходження практики студенти повинні:
знати:
 організаційні засади діяльності підприємства, тип організаційної структури, її переваги та недоліки;
 номенклатуру та асортимент продукції (послуг);
 основних конкурентів підприємства, конкурентну ситуація та основні тенденції розвитку ринку продукції (послуг) підприємства;
 основи ресурсного забезпечення діяльності підприємства, склад та структуру персоналу підприємства, необоротних та оборотних активів;
 особливості кадрової політики підприємства, діючий механізм набору, підготовки, підвищення кваліфікації, оцінки роботи працівників, форми та системи оплати праці, системи матеріального та нематеріального стимулювання праці;
 особливості організації виробничого процесу/процесу надання послуг;
 форми, методи та канали збуту продукції;
 види цін та методи формування ціни на основні види продукції/послуг;
 види доходів підприємства, їх структуру та динаміку;
 склад, структуру та динаміку витрат підприємства, методи калькулювання та методику розрахунку собівартості продукції;
 особливості інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, основні напрями інвестицій та процес здійснення інновацій;
 методику розрахунків основних показників виробничо-господарської діяльності та оцінки фінансового стану підприємства.

вміти:
 збирати, систематизувати та аналізувати інформацію про суб’єкт підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
 проводити аналіз ринку продукції (послуг) підприємства та конкурентної ситуації;
 аналізувати фінансову звітність суб’єкта підприємницької, торговельної та біржової діяльності
 проводити комплексну оцінку фінансово-майнового стану підприємства, а також його інноваційно-інвестиційної діяльності;
 оцінювати товари і послуги у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів
 виявляти та конкретизувати проблемні ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
 запропонувати заходи для підвищення ефективності роботи суб’єкта підприємницької, торговельної та біржової діяльності
 письмово оформити фаховий аналіз діяльності суб’єкта підприємництва державною мовою та з використанням необхідного економічного інструментарію.

Матеріали

Методичка-практика-бак_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму