Виробнича практика Магістр (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Осідач О. П.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ЕКпМ-11сдоцент Косович Б. І.

Рекомендована література

Метою «Виробничої практики» студентів, що здобувають освітній ступінь «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є їх ознайомлення безпосередньо на підприємствах (з яким укладено угоду) із організаційно-управлінською, виробничою, комерційною та правовою діяльністю бази практики, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні циклу навчальних дисциплін та набуття практичного досвіду.

Основними завданнями практичної підготовки студентів, що здобувають освітній ступінь «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

– поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних навчальних дисциплін професійної підготовки;

– вивчення призначення, функцій, виробничих і управлінських структур підприємства;

– зібрання необхідних матеріалів для написання Звіту з виробничої практики;

– розвиток практичних навиків та творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати рішення та працювати в колективі;

– опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень;

– формування у майбутніх фахівців умінь та практичних навичок в сфері підприємницької, торгівельної та біржової діяльності;

– розвиток професійного мислення, прищеплення умінь фахової діяльності в умовах колективу;

– оволодіння навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання актуальних питань на підприємстві;

-ознайомлення з найбільш ефективними способами вирішення підприємницьких завдань;

– розроблення пропозицій щодо впровадження інноваційних процесів в здійснення підприємницької, торгівельної та біржової діяльності;

– систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань, які постають при реалізації ключових функцій підприємницької, торгівельної та біржової діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у результаті проходження «Виробничої практики» студенти повинні:

знати:

 • організаційно-правові основи діяльності суб’єктів господарювання;
 • класифікацію організаційних структур суб’єктів підприємницької діяльності;
 • характеристики асортименту, якості та конкурентоспроможності продукції (послуг);
 • види ресурсів у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності та методи їх аналізу;
 • процеси створення вартості у підприємництві;
 • маркетингові інструменти підприємницької діяльності;
 • методику розрахунків основних показників виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства;
 • методику формування стратегії суб’єкта підприємницької діяльності;
 • інструменти оцінювання конкурентоспроможності підприємницьких структур;
 • показники для аналізу інноваційної активності суб’єкта підприємницької діяльності;
 • систему управління доходами та витратами у підприємницьких структурах;
 • показники для здійснення фінансової діагностики суб’єкта підприємницької діяльності;
 • види соціальної відповідальності у підприємництві.

вміти:

 • застосовувати одержані знання на практиці;
 • адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності;
 • визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення;
 • вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності;
 • вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність;
 • визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності;
 • оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень;
 • розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності;
 • вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків;
 • впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.

Базова:

 1. Афанасьєв М.В., Білоконенко. Г.В Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. 296 с.
 2. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: навч. посібник для студентів вузів. Житомир : ЖІТІ, 2012. 416 с.
 3. Економічне управління підприємством: навч. посіб. / за заг.ред. Н.М. Євдокимової. Київ: КНЕУ, 2011. 327 [1] с.
 4. Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни .Київ: КНЕУ, 2012. 110 с.
 5. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник /
  І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк Х.: ФОП Бровін О.В., 2020.
  340 с.
 6. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 224 с.
 7. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швиданенко В. В. Економічна діагностика: навч. посібник для студентів ВНЗ . Львів: Новий світ, 2012. 449с.
 8. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика. 2-ге вид. [текст]: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 456 с.
 9. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики, написання та оформлення звіту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заочної форм / В. О. Дмитрук, Б. І. Косович, І. В. Лисий, О. П. Осідач. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 36 с.
 10. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2020. 303 с.
 11. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
 12. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посібник / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко, А. В. Вакуленко. Київ : КНЕУ, 2006. 527 с.
 13. Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/.
 14. Посилкіна О.В., Світлична К.С. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. екон. спец. Харків: Вид-во НФаУ, 2014. 333 с.
 15. Посилкіна, О. В., Доровський О.В. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність. Частина 1 : навч. посібник. Харків: НФаУ, 2017. 180 с.
 16. Посилкіна, О. В., Доровський О. В., Козирєва О.В., Деренська Я.М. Економічний аналіз. Частина 1. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник. Харків : НФаУ, 2017. 142 с.
 17. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та умови нагромадження : монографія / З.І. Галушка, І.І. Нафус. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 248 с.
 18. Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : підручник. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с
 19. Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика : навч. посібник / Зоя Галушка, Олена Лусте. Чернівці: Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с.
 20. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика підприємства: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2012. 121 с.

Допоміжна література:

 1. Бізнес для соціальної відповідальності (Business for Social Responsibility). URL. http://bsr.org.
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 646.
 3. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2012. 292 с.
 4. Гетьман О. О., В. М. Шаповал. Економічна діагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 307 с.
 5. Економічна діагностика. Практикум / Т.Д. Костенко та ін. Київ: Центр навчальної літератури, 2011. 186 c.
 6. Посилкіна, О. В., Деренська Я.М. Інвестиційні інструменти управління якістю : навч. посібник Харків : НФаУ, 2016. 152 с.
 7. Корнєєва Т.І. Соціальна корпоративна відповідальність як невід’ємна складова управлінської звітності підприємства // Вчені записки. 2011. Том 1, № 26. С. 46-50.
 8. Кусік Н.Л., Ковалевська А.В. Ефективність соціально відповідальної діяльності: взаємозв’язок з інвестиційним кліматом та привабливістю // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія. Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. С. 280-300.
 9. Саєнко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. К., 2005. 30 с.
 10. Сімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами: монографія. К. : ТОВ «ДКС – Центр», 2010. 340 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби інтелектуальної власності України. URL: http://sips.gov.ua/
 3. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
 4. Головне управління статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Європейська корпоративна відповідальність. URL: http://cseurope.org.
 6. Європейська мережа бізнес-етики (EBEN). URL: http://eben.org.
 7. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. URL: http:// pfi.org.ua/index.php.
 8. Міжнародна соціальна підзвітність (SAI). URL: http://www.sa-intl.org.
 9. Соціальна відповідальність бізнесу:    розуміння   та впровадження.              URL: http://www.un.org.ua/files.pdf
 10. Ліга Бізнес Інформ. URL: www.liga.net.
 11. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL: kmu.gov.ua
 12. Національний банк України. URL: bank.gov.ua
 13. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: uceps.org
 14. Національна бібліотека України     ім.     В. І. Вернадського. URL: nbuv.gov.ua
 15. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). URL : http://icps.com.ua/
 16. Світова організація торгівлі. URL: wto.org

Матеріали

Metodychka Vyrobnycha_Praktyka

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус