Європейська практика підтримки розвитку територій

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ходико Д. І.ЕКЛМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКЛМ-61сдоцент Ходико Д. І.

Опис курсу

Дисципліна спрямована на формування у студентів розуміння практичних засад впровадження стратегічних цілей розвитку Європейського Союзу та європейських стратегій просторово-територіального розвитку на регіональному та місцевому рівні, а також вмінь та навиків розроблення, оформлення та представлення проектів територіального розвитку у регіональному, локальному, міжрегіональному та транскордонному вимірі із залученням фінансової підтримки Європейського Союзу. Практичне спрямування курсу вимагатиме від студентів опрацювання первинних джерел, зокрема документації відповідних європейських та українських інституцій, а також розробки та представлення навчального проекту із залученням європейської підтримки для досягнення визначених цілей територіального розвитку.

Результати навчання:

знати:

 • стратегічні та програмні засади територіально-структурної політики Європейського Союзу, інституційні інструменти впровадження цієї політики, зокрема, в контексті Східного Партнерства ЄС;
 • існуючі та перспективні фонди, програми та проекти ЄС, спрямовані на підтримку територіального розвитку, зокрема в контексті Східного Партнерства та транскордонного співробітництва, їх стратегічні та тактичні завдання, принципи та механізми функціонування;
 • досвід функціонування та напрями вдосконалення європейських механізмів підтримки територіального розвитку, а також процесів залучення європейської підтримки органами державної влади і територіальними громадами, на наднаціональному, транскордонному та національному рівнях на прикладі ЄС в цілому, міждержавних груп та окремих країн;
 • існуючу та перспективну інституційну інфраструктуру залучення європейської підтримки територіального розвитку в Україні;
 • перешкоди, проблеми та перспективи для успішної розробки та впровадження проектів розвитку територій в Україні за підтримки Європейського Союзу;
 • послідовність та критерії успішності розробки, оформлення та представлення проекту територіального розвитку з залученням європейської  підтримки у контексті країн ЄС та України.

вміти:

 • формулювати тактичні та операційні цілі територіального розвитку, спираючись на розроблені стратегічні документи та виявлені конкретні проблеми регіонального та місцевого розвитку;
 • визначати фонди, програми, та проекти ЄС, підтримка яких сприятиме досягненню сформульованих цілей розвитку в контексті євроінтеграційних процесів в Україні;
 • визначати і формулювати зв’язки між сформульованими цілями регіонального розвитку та стратегічно-програмними засадами європейської підтримки територіального розвитку;
 • визначати перелік завдань та заходів проектів територіального розвитку з залученням європейської підтримки;
 • визначати форми та джерела співфінансування проектів регіонального розвитку з європейською підтримкою;
 • розробити, оформити та представити проект територіального розвитку з залученням європейської  підтримки на регіональному або місцевому рівні.

Рекомендована література

 1. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495, [1].
 2. Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський. — К. : Знання, 2011. (методичні матеріали)
 3. European Structural and Investment Funds 2014-2020: Official texts and commentaries. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
 4. Куйбіда В. С. Нова регіональна політика ЄС: уроки для України : аналіт. зап. / В. С. Куйбіда, Л. І. Федулова. – Київ : НАДУ, 2019. – 24 с.
 5. Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС [Електронний ресурс]. – Канадський інститут урбаністики, 2006. – 142 с.

Матеріали

Політичні пріоритети Європейської комісії на 2019-2024 (президентська програма У. фон дер Ляйен)

Портал моніторингу Цілей сталого розвитку ООН

Цілі Стратегії “Європа-2020”

Результати впровадження «Інвестиційного плану для Європи» 2015-2020

Внесок структурних та інвестиційних фондів ЄС у виконання «Інвестиційного плану для Європи»

Позиція Єврокомісії щодо «Інвестиційного плану для стійкої Європи» (Sustainable Europe Investment Plan)

Позиція робочої групи щодо «Фонду справедливого переходу»

Портал Європейської Політики Згуртованості

К.Беме та співавт. (2011) – «Як посилити територіальний вимір Європи-2020 та Політики згуртованості ЄС»

Портал Партнерських угод ЄСІФ

Портал Операційних програм ЄСІФ

Перша програма дій за Територіальним порядком денним на 2007-2011 рік

Територіальний порядок денний-2020

Матеріали відкритої лекції на тему “Стратегічне та програмно-цільове забезпечення розвитку європейських макрорегіонів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус