Збалансована система показників в управлінському обліку (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Шевчук В. Р.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКО-42сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Анотація дисципліни “Збалансована система показників в управлінському обліку”

Навчальна дисципліна

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація дисципліни

 

Семестр: 8

Викладач: к. е. н., доцент Шевчук Віра Романівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою курсу «Збалансована система показників в управлінському обліку» є надання слухачам знань та вмінь з методики розробки збалансованих показників в цілях побудови ефективної стратегії підприємства на їх основі і прийняття ефективних управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємства. Цілями дисципліни «Збалансована система показників в управлінському обліку» є розгляд загальних засад формування показників діяльності для прийняття управлінських рішень, визначення передумов розробки адекватної системи показників для інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства та надання знань та вмінь щодо методики розробки збалансованої системи показників, як інструменту стратегічного управління розвитком підприємства.

 

Перелік тем:

  1. Загальні засади формування показників діяльності для прийняття управлінських рішень.
  2. Звіт про управління, як нова вимога користувачів в отриманні стратегічної та різносторонньої інформації про діяльність підприємства.
  3. Передумови розробки системи показників як інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства.
  4. Сутність, значення та особливості застосування фінансових показників оцінки діяльності підприємства для прийняття управлінських рішень.
  5. Збалансована система показників як інструмент розробки, підтримки та моніторингу конкурентної стратегії підприємства.

Рекомендована література

1. Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 248 с.
2. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Наказ від 07.12.2018 № 982 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
5. Шевчук В. Р. Стратегічний облік і аналіз / В. Р. Шевчук – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 1-312 с. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-сontent/uploads/2016/10/Navchalnyy_posibnyk_Stratehichnyy_oblik_i_analiz_SHevchuk_Vira.pdf.

6. Шевчук В.Р. Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: формат, виклики і перспективи. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 6 (71). С. 189–195.
7. Шевчук В.Р. Проблемні аспекти та перспективи розкриття у звіті про управління інформації про ризики та невизначеності діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 104–109.
8. Шевчук В. Передумови і проблемні аспекти складання звіту про управління у контексті адаптації законодавства ЄС в галузі бухгалтерського обліку в Україні. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. 2019. Вип. ІІ. С. 354 – 363.
9. Шевчук В.Р., Бордун О.Ю., Бабенко В.В. Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України). Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С.103-110.
10. Directive 2013/34/ EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC of 26 June 2013 / European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj
11. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups of 22 October 2014 / European Commission. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014L0095
12. Global Management Accounting Principles of 12 September 2017 / Association of International Certified Professional Accountants. URL: https://competency.aicpa.org/media_resources/206477-global-management-accounting-principles/detail
13. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) of 5 July 2017 (2017/C 215/01) / European Commission URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01) . Sustainability reporting guidelines (G4) of 5 August 2015 / Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/grig4-part1-reporting-principles-and-standard-disclosures.pdf .
14. Integrated Reporting Framework of December 2013 / International Integrated Reporting Council. URL: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf .
15. Sustainability reporting guidelines (G4) of 5 August 2015 / Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/grig4-part1-reporting-principles-and-standard-disclosures.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус