Збалансована система показників в управлінському обліку (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Шевчук В. Р.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКО-42сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Анотація дисципліни “Збалансована система показників в управлінському обліку”

Рекомендована література

1. Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 248 с.
2. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию; [пер. с англ.]. [2-е изд., испр. и доп.]. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 320 с..
3. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты; [пер. с англ.]. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 512 с.
4. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Наказ від 07.12.2018 № 982 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
7. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: Навч.посібник. К.: Алерта, 2009. 176 с.
8. Шевчук В.Р. Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: формат, виклики і перспективи. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 6 (71). С. 189–195.
9. Шевчук В.Р. Проблемні аспекти та перспективи розкриття у звіті про управління інформації про ризики та невизначеності діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 104–109.
10. Шевчук В. Передумови і проблемні аспекти складання звіту про управління у контексті адаптації законодавства ЄС в галузі бухгалтерського обліку в Україні. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. 2019. Вип. ІІ. С. 354 – 363.
11. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка: Зб. наук. праць – Львів : НУЛП, 2014. №797. С.417–422.
12. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2012. № 722. С. 281–284.
13. Шевчук В.Р., Бордун О.Ю., Бабенко В.В. Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України). Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С.103-110.
14. Directive 2013/34/ EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC of 26 June 2013 / European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj
15. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups of 22 October 2014 / European Commission. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014L0095
16. Global Management Accounting Principles of 12 September 2017 / Association of International Certified Professional Accountants. URL: https://competency.aicpa.org/media_resources/206477-global-management-accounting-principles/detail
17. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) of 5 July 2017 (2017/C 215/01) / European Commission URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01) . Sustainability reporting guidelines (G4) of 5 August 2015 / Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/grig4-part1-reporting-principles-and-standard-disclosures.pdf .
18. Integrated Reporting Framework of December 2013 / International Integrated Reporting Council. URL: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf .
19. Sustainability reporting guidelines (G4) of 5 August 2015 / Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/grig4-part1-reporting-principles-and-standard-disclosures.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус