«Звітність підприємств» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Банера Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748доцент Банера Н. П.

Опис курсу

Дисципліна формує  системи теоретичних знань та набуття майбутніми фахівцями практичних навичок щодо порядку складання і подання фінансової, податкової та інших видів звітності підприємств.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Звітність підприємства / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко, Н. В. Прохар, Л. І. Лежненко. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 392 с.
  2. Звітність підприємства: навч. посіб. / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 240 с.
  3. Звітність підприємств : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, К. В. Безверхий; [за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с.
  4. Звітність підприємства : навчальний посібник / Е. С. Гейєр, О. М. Головащенко, О. А. Наумчук, Л. І. Тимчина. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 435 с.
  5. Звітність підприємства: Підручник. 3-тє вид. / В.С. Лень, В.В. Гливенко – К.: Каравела, 2010. – 672 с.
  6. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств. Навч. посіб. / І.Г. Крупельницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc., зразки бланків фінансової звітності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус