Менеджмент (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Замроз М. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с, ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сдоцент Демків Х. С.
ЕКп-32сдоцент Демків Х. С.
ЕКп-33сдоцент Демків Х. С.
ЕКп-34спрофесор Корягін М. В.

Опис курсу

Результати навчання:

знати:

 • вимоги, які висуває ринкове середовище до менеджерів;
 • основні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища організації, які можуть мати вплив на неї;
 • теоретичну базу управління (закони, закономірності, принципи, функції та методи);
 • алгоритм ухвалення управлінського рішення;
 • соціально-психологічні аспекти менеджменту тощо.

вміти:

 • з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань;
 • визначати ролі, які повинні виконувати менеджери в організаціях;
 • аналізувати головні проблеми, вимоги та перспективи розвитку сучасного менеджменту;
 • аналізувати природу середовища організації та ідентифікувати сферу її інтересів;
 • з’ясовувати суть процесу планування та формулювати цілі організації;
 • визначати ефективні методи ухвалення управлінських рішень;
 • характеризувати вихідні положення, технології та ефективність організаційних змін та організаційного розвитку тощо.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Дисципліна «МЕНЕДЖМЕНТ» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для освітньо-професійної програми «Управління та адміністрування» на освітньому ступені бакалавра, яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 4-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері управління. Тому у курсі особливу увагу приділено історії розвитку науки управління, зовнішньому та внутрішньому середовищі організації, характеристиці основних його функцій та забезпеченню ефективності діяльності в організації.

Рекомендована література

 1. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
 2. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.
 3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
 4. Кундицький О.О. Менеджмент : навч. посібник / О. О. Кундицький. – Л. : Магнолія, 2021. – 316 с.
 5. Менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Александрова, К.І. Ткача. – Одеса, Астропринт, 2015. – 392 с.
 6. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.
 7. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус