Менеджмент (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Замроз М. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сЗамроз М. В.
ЕКп-32сОстроверх О. М.
ЕКп-33сОстроверх О. М.

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати:
 • вимоги, які висуває ринкове середовище до менеджерів;
 • основні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища організації, які можуть мати вплив на неї;
 • теоретичну базу управління (закони, закономірності, принципи, функції та методи);
 • алгоритм ухвалення управлінського рішення;
 • соціально-психологічні аспекти менеджменту тощо.
 • вміти:

– з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань;

– визначати ролі, які повинні виконувати менеджери в організаціях;

– аналізувати головні проблеми, вимоги та перспективи розвитку сучасного менеджменту;

– аналізувати природу середовища організації та ідентифікувати сферу її інтересів;

– з’ясовувати суть процесу планування та формулювати цілі організації;

– визначати ефективні методи ухвалення управлінських рішень;

– характеризувати вихідні положення, технології та ефективність організаційних змін та організаційного розвитку тощо.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Поняття “менеджмент” і необхідність управління організаціями. Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування”. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Поділ праці в організації та необхідність управління. Характеристика різних поглядів на сутність менеджменту. Поняття “менеджмент” у широкому та вузькому розумінні. Менеджмент як наука і мистецтво. Функції менеджменту, цикл менеджменту. Еволюція управлінської думки. Передумови виникнення науки управління. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління; адміністративна  школа управління. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту: школа науки управління. Інтегровані підходи до управління: процесний підхід до управління; системний підхід до управління;  ситуаційний підхід до управління. Основи теорії прийняття рішень. Розширене та вузьке поняття “прийняття рішень”. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Місце прийняття рішень в процесі управління. Моделі теорії прийняття  рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень.

Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського планування. Стратегічне планування. Сутність функції організації. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття “організаційна діяльність”. Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації, ступінь централізації. Основи теорії організації. Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації.  Сутність змістовного підходу до мативації. Теорія ”ієрархії потреб” А. Маслоу. Теорія ERG К. Альдерфера. Теорія потреб Д. МакКлеланда. Теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга. Метод збагачення праці. Процесні теорії мотивації. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія “очікувань” В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера. Поняття і сутність лідирування. Поведінкові теорії лідирування. Ситуаційний підхід до лідирування.  Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Процес комунікації. Міжособові та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами.

З’ясувати сутність категорії “ефективність діяльності організації” та вплив діяльності менеджерів на ефективність організацій.   Обґрунтувати критерії ефективності організаційної діяльності. З’ясувати сутність категорії “ефективність управління”. Обґрунтувати напрямки підвищення ефективності управління організацією.

Рекомендована література

 1. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
 2. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.
 3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
 4. Менеджмент : навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Александрова, К.І. Ткача. – Одеса, Астропринт, 2015. – 392 с.
 5. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук; Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : Фенікс, 2012. – 296 c.
 6. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 239 c.

Силабус:

Завантажити силабус