Електронні сервіси і документообіг в бізнесі

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Мельник Н. В.ЕКо-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Дутчак І. Б.

Опис курсу

Дисципліна « Електронні сервіси і документообіг в бізнесі» є нормативною дисципліною студента як складова поглиблення знань зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» зі спеціалізації «Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі» для освітньо-професійної програми з підготовки бакалавра.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними електронними сервісами та системами документообігу в бізнес-середовищі, а також розвиток навичок їх використання для підвищення ефективності управління та оптимізації бізнес-процесів.

Цілі курсу: надання студентам знань про ключові терміни та концепції, пов’язані з електронними сервісами та документообігом; вивчення сучасних технологій, які використовуються в електронних сервісах та для ефективного документообігу; розгляд впливу використання електронних сервісів та документообігу на ефективність бізнес-процесів та стратегічне управління; навчити студентів використовувати електронні інструменти для обробки та обміну документами в бізнес-середовищі; надання навичок у створенні та оптимізації бізнес-процесів за допомогою електронних сервісів; вивчення стратегій та методів забезпечення кібербезпеки та конфіденційності при використанні електронних сервісів та документообігу; розробка навичок аналізу та взаємодії з клієнтами через електронні сервіси для покращення якості обслуговування; розгляд варіантів та методів інтеграції електронних сервісів у різні сектори та функціональні області бізнесу; вивчення соціально-економічних аспектів використання електронних сервісів та їх вплив на сучасне суспільство; надання студентам можливості набути практичних навичок у роботі з електронними сервісами та документами через використання реальних кейсів та завдань.

Після завершення курсу студент буде:

знати:

– основні терміни та концепції електронних сервісів;

– різні технології електронного документообігу використовувані для створення, обміну та зберігання електронних документів;

– ефективність електронних сервісів;

– стратегії та методи забезпечення кібербезпеки та конфіденційності в електронному документообігу;

– інтеграцію електронних сервісів у бізнес;

– вплив електронних сервісів та документообігу на бізнес-процеси та стратегічне управління;

– практичні навички в роботі з електронними інструментами;

– соціально-економічний вимір використання електронних сервісів в сучасному суспільстві;

– аналіз взаємодії з клієнтами;

– стратегії забезпечення безпеки та управління ризиками.

вміти:

– працювати з різними електронними інструментами та платформами для обробки та обміну документами;

– створювати, редагувати та обробляти електронні документи, зокрема використовуючи текстові редактори, електронні таблиці, та інші інструменти;

– інтегрувати різноманітні електронні сервіси у різні аспекти бізнес-процесів для покращення їхньої ефективності;

– керувати електронним документообігом, включаючи передачу, зберігання та пошук документів;

– аналізувати та взаємодії з клієнтами через електронні канали для покращення якості обслуговування;

– застосовувати стратегії та методи забезпечення кібербезпеки для захисту конфіденційної інформації та уникнення кіберзагроз;

– аналізувати та оцінювати вплив використання електронних технологій на стратегічне управління та оптимізацію бізнес-процесів;

– враховувати соціально-економічні аспекти використання електронних сервісів у сучасному суспільстві.

Рекомендована література

Рекомендована література:

1. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві: навч. посіб. /за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. Київ, 2018. 252 с.

2. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец. «Облік і аудит» / В. І. Волинець, Б. В. Погріщук, Н. В. Гордополова ; Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки. 4-е вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Крок, 2018. 295 с.

3. Краус К. М., Краус Н. М., Манжура О. В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навчально-методичний посібник. К. : Аграр Медіа Груп, 2021. 454 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37044/1/Kraus_Elektronna_komertsiia_2021.pdf.

4. Кулик В.А. Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах електронного бізнесу: монографія. Полтава, 2017. 344 с.

5. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Електронна торгівля: організаційні та облікові аспекти. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 62 – 72. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6553/1/Лега_Яловега_Прийдак%20%281%29. pdf

6. Лисак О.І., Андрєєва Л.О., Тебенко В.М. Електронна комерція: курс лекцій. Мелітополь: Люкс, 2020. 225 с.

7. Назарова І.Я. Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера / І.Я. Назарова, В.В. Муравський, О.А. Шевчук. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 310 с.

8. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В.Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». 4-те вид., доопр. і допов. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 402 с.

9. Gray H., Issa T., Pye G., Troshani I., R. Kelly Rainer , Prince B., Watson Hugh J. Management Information Systems. John Wiley & Sons Inc. New York, United States. 2016. 528 p.

10. Parkes A., Considine B., Oleson K., Blount Yv. Accounting Information Systems, 5e Print and Interactive E-Text. John Wiley & Sons Australia Ltd. John Wiley & Sons Australia Ltd. 2018. 680 p.

11. Rahman M. Global Accounting Information Systems : Ais for Developing Countries. Createspace Independent Publishing Platform.2018. 424 p.

12. Trotman K., Carson E., Gibbins M. Financial Accounting : An Integrated Approach. 6th edition. Cengage Learning Australia. South Melbourne, Australia. 2015. 776 p.

13. Ковова І. С. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті : навч. посіб. / І. С. Ковова ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Ф-т упр. та технологій, Каф. обліку і оподаткування. Київ : АртЕк : Афіна, 2016. 177 с.

14. Терлецька І. В. Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні : посібник / І. В. Терлецька ; Миколаїв. нац. ун-т [ім. В. О. Сухомлинського]. Миколаїв : Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 2017. 252 с.

15. Стадник Ю.А. Організація бізнесу в інформаційному середовищі: Конспект лекцій. Львів. 2018. 66 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/лекції-ОБІС.pdf.

16. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 224 с.

17. Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с.

Інформаційні ресурси:

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http:// www.minfin.gov.ua Міністерство фінансів України

http:// www.buhgalteria.com.ua – Газета «Бухгалтерія»

http:// www.dtkt.com.ua – Видавничий дім «Галицькі контракти»

http:// www.balance.ua – Український бухгалтерський журнал «Баланс»

http:/www.vobu.com.ua – Всеукраїнська професійна газета «Все про бухгалтерський облік»

http://www.visnuk.com.ua офіційне видання державної податкової служби України

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 Бібліотеки в Україні

http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html Бібліотеки та науково-інформаційні центри України

http://www. library. lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

http://uk.wikipedia.org Вільна енциклопедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус