Цифрова економіка (Соціальне забезпечення)

Тип: Нормативний

Кафедра: безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шевчук Т. В.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКС-31сдоцент Шевчук Т. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цифрова економіка» є формування теоретичних і практичних знань про цифрову економіку, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти суспільного життя. Що дасть змогу підготувати висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту.

Завданнями вивчення дисципліни «Цифрова економіка» є:

 • ознайомити студентів із основними поняттями, категоріями, термінами цифрової економіки;
 • вивчити сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у сфері економіки, освіти, науки, технологій тощо;
 • охарактеризувати сучасні тенденції розвитку цифрової економіки в Україні;
 • засвоїти специфіку функціонування складових цифрової економіки;
 • ознайомити з ключовими фінансовими технологіями (FinTex);
 • окреслити етапи цифровізації основних бізнес-процесів;
 • розкрити основні соціальні та економічні наслідки новітніх технологічних трендів;
 • сформувати цілісне уявлення про ключові технології 4-ї технологічної революції та цифрові тренди.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова:

 1. Голобородько А.Ю., Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. Г 61 Цифрова економіка: підруч. / А.Ю. Голобородько, О.Ю.Гусєва, С.В. Легомінова, Київ: Видавництво ДУТ , 2020. 400 с.
 2. Крисоватий А. І., Гулей А. І., Язлюк Б. О. Основи цифрової економіки [Текст] : навч. посіб. / [та ін.]. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 274 с.
 3. Олешко Т. І., Касьянова Н. В., Смерічевський С. Ф. Цифрова економіка : підручник. К. : НАУ, 2022. 200 с.
 4. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія / авт.кол. ; за заг. ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.
 5. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Ерік Шмідт, Джаред Коен; пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2015.  368с.

Допоміжна

 1. Бутко М., Пепело О. Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону. Економіст. 2014. №3. С. 20–22.
 2. Девтеров І. В. Соціалізація людини у кіберпросторі. Монографія Ілля Володимирович Девтеров. Київ, 2012. 356 с.
 3. Криворучко О. С., Краус Н. М. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2–3 лист. 2017 р.: тези доповідей. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 681–685.

Інтернет ресурси

 1. Краус Н. М., Клаус К. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/6-2017-ukr.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус