Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сухай О. Є.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Сухай О. Є.

Опис курсу

Метою  вивчення  навчальної дисципліни  «Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг» є засвоєння теоретичних знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

Завданнями  вивчення  дисципліни «Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг» є:

 • визначення сутності процесу маркетингового дослідження, маркетингової інформаційної системи;
 • вивчення методів аналізу ринкової ситуації, стану і тенденцій розвитку ринку товарів і послуг, потенціалу підприємства і потенціалу ринку в цілому, способів аналізу конкурентної боротьби;
 • набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами досліджень.

Після вивчення дисципліни  студенти повинні:

         знати:  

 • цілі і завдання  маркетингового дослідження;  методологічні принципи та інструменти;
 • структуру та алгоритм процесу маркетингових досліджень;
 • види маркетингової інформації; методи та прийоми її збору ;
 • спеціальні маркетингові дослідні методики;
 • методику сегментування ринку; критерії вибору цільових ринків;
 • основні аспекти дослідження кон’юнктури ринку товарів і послуг;
 • особливості стратегічного аналізу ринку товарів і послуг;
 • основні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства.

          вміти:

 • розробити план маркетингового дослідження;
 • сформувати вибірку та  розрахувати  її обсяги;
 • розрахувати показники місткості ринку;
 • розробити анкету і провести опитування;
 • проаналізувати поведінку споживачів на ринку товарів і послуг;
 • досліджувати конкурентне середовище, конкурентів фірми;
 • обґрунтувати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • підготувати підсумковий звіт про результати маркетингових досліджень.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Барабанова В.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. Кривий Ріг. Дон НУЕТ, 2020.136 с.
 2. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник / За ред. А.В. Войчака. К.: КНЕУ, 2007. 408 с.
 3. Директиви та керівництва К., 2003.
 4. Зюкова І.О. Технології маркетингових досліджень. Навч. посіб. Львів: «Магнолія – 2006», 2010. 340 с.
 5. Липчук В.В., Погребняк Л.В. Маркетингові дослідження: навч. посібник Львів: Магнолія, 2006, 2012. 352с.
 6. Маркетингові дослідження: підручник / Н.С. Косар та ін.. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. 457 с.
 7. Маркетинг: Підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін..; за ред. А.О. Старостіної. К.: Знання, 2009. 1070 с.
 8. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Безугла Л.С., Ільченко Т.В., Юрченко Н.І. та ін. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 300 с.
 9. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження. [текст] підручник / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович. 2-ге вид., допов. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 436с. + Електрон. зміст. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 10. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 387с.

 Допоміжна  література:

 1. Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. Цифрові маркетингові комунікації в Україні в аспекті готовності споживачів. Маркетинг і цифрові технології. Том 6. №1. 2022.
 2. Жегус О.В., Парцирна Т.М. Маркетингові дослідження: навч. посіб. ФОП Іванченко І.С. Харків, 2016. 237 с.
 3. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: навч. посіб. К.: В-во «Знання», КОО, 2003. 284 с.
 4. Косенков С.І. Маркетингові дослідження. Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Скарби», 2004. 325 с.
 5. Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум .Київ: КНЕУ. 2010. 313 с.
 6. Лилик І. Роль маркетингових досліджень в Україні 2020рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. Маркетинг в Україні. 2021. №1 С. 4-25.
 7. Маркетингові дослідження. Навч.-метод. посібник / За ред. Войчака А. К.: КНЕУ, 2001.
 8. Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн-панелі та онлайн-спільноти. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №1.С. 118-129.
 9. Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні. Монографія / Під наук. керівництвом д.е.н., професора Ковальова А.І. / Одеса: Атлант, 2010. 266с.
 10. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. К., М., СПб.: Видав. Дім «Вільямс», 1998.
 11. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник. К.: Лазарит-поліграф, 2012. 480 с.
 12. Храпкіна В.В., Кузнєцова К.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств. ДонДУУ «Менеджер». № 2(83). 2019. С. 42-51.
 13. Шандрівська О.Є., Цветковська А.В. Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку.Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». №1 (9). 2022. С. 56-68.
 14. Щербак В.В. Методологія дослідження кон’юнктури товарного ринку. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 2(02). С. 30-35.
 15. Aaker D.A., Day G.S. Marketing Research. J.Wiley & Sons., Inc., New York, 1986.
 16. Kaczmarczyk S. Badania marketingowe: metody I techniki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.
 17. Tull D.S., Hawkins D.I. Marketing Research. Measurement and Method. Macmillan Publishing Co., New York, 1990.

 Інтернет-ресурси:

 1. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua/
 4. Сайт міністерства економіки України. URL: http://www.me.gov.ua
 5. Українська асоціація маркетингу (УАМ). URL: https://www.uam.in.ua/
 6. Журнал Маркетинг в Україні. URL: https://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php

Матеріали

METODYCHNI-VKAZIVKY_marketynhovi-doslidzhennya-rynku-tovariv-i-posluh

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус