Захарчин Роман Миронович

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.zakharchyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • Світові та вітчизняні бренди товарної продукції
 • Харчові продукти України зі статусом географічних зазначень
 • Сучасні тренди в сфері послуг: торгівля, туризм, готельно-ресторанна справа.
 • Івент менеджмент
 • Розвиток вищої професійної освіти в Україні

Курси

Вибрані публікації

Автор багатьох наукових праць, у т.ч. двох монографій, двох навчальних посібників й одного лабораторного практикума, статтей в журналах, які входять у різні міжнародні бази даних.

Монографії

 1. Захарчин Р.М. Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014- 238 с.
 2. Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: колективна монографія/ За ред. проф. І.О. Бочана / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В., Захарчин Р.М., Луців Н.В., Жолинська Г.М., Ковальчук Х.І., Замрій О.М., Васильчак С.В. Львів: ЛІЕТ, 2018. 104 с.
 3. Павлишин М. Л., Захарчин Р. М., Бурак Є. І. Про антикризове управління для малого бізнесу в умовах війни в Україні. Сучасний стан та перспективи економічного розвитку України: теорія, методологія, практика: колективна монографія /Кол. авторів. Полтава: ПП “Астрая”, 2023.

Навчальні посібники

 1. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: навчально-методичний посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. – 308 с.
 2. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза: навчальний посібник для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. – 308 с. (Серія: лабораторний практикум)
 3. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»/ М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. – 266 с. (Серія: лабораторний практикум)

Статті

 1. Харчові добавки як чинник реалізації тренду здорового харчування / Р.М. Захарчин, М.Л.  Павлишин. I International scientific-practical conference “Problems and practical approaches production and regulation of the use of food additives in the countries of the European Union and in Ukraine”, November 30 – 2021
 2. Захарчин Р. М. Гармонізація відносин вищої школи і ринку праці як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 769. С. 268-273.
 3. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Бурак Є.І. Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. Вип. 24.2 С. 173-177.
 4. Захарчин Р.М. Системне оцінювання факторів впливу на розвиток професійної освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, Вип. 31. Ч.1. С. 243-250.
 5. Захарчин Р. Сучасні виклики щодо формування економічної стратегії розвитку підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 24.7. С. 245-250.
 6. Теребух М.А., Захарчин Р.М. Управління інтелектуальним капіталом організації в умовах сучасних викликів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.Ф.З.Гжицького. Т.17. №4(64). С. 340-345. (Серія: економічні науки).
 7. Захарчин Р.М. Особливості та стратегічні завдання сучасного менеджменту організацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2015. Вип. 14. Ч.2. С.66-69.
 8. Захарчин Р.М. Подієвий туризм – як чинник модернізації підготовки професіоналів з івент-менеджменту у вищій школі (на прикладі досвіду Львівського інституту економіки і туризму). Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 27.2. С. 178-181
 9. Захарчин Р.М. Модель управління підприємством – як мотиваційний чинник підготовлення ефективного менеджера сфери послуг в сучасній інноваційній освіті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 23. Ч. 2. С.12-16 (Серія: економічні науки).
 10. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Про брендинг вітчизняних алкогольних напоїв на тлі сучасних трендів розвитку економіки. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, № 13. С.113-121.
 11. Захарчин Р.М. Основні аспекти інтелектуального підприємництва в умовах інноваційного розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. №27. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk27-2019
 12. Zakharchyn R. Research of destruction of starch crystal structure in cupcakes with improved recipe Kovalchuk, M. Katruk, A.Tkachenko, L. Guba, R. Zakharchyn Технологічний аудит та резерви виробництва. №6/3 (50), 2019. P. 40-44.
 13. Managing safety of the developed cakes made from organic raw materials with improved fattyacid composition | Tkachenko | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Alina Tkachenko, Ivan Syrokhman, Yulia Basova, Anna Kobischan, Anna Artemenko, Khrystyna Kovalchuk, Olena Kalashnyk, Mariia Katruk, Roman Zakharchyn, Volodymyr Havrylyshyn Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 1/11 (103). 2020. Р. 66-74. ISSN 1729-3774. (Міжнародна наукометрична база Scopus)
 14. Commodity study of developed cupcakes of organic raw materials. A.Tkachenko, I. Syrokhman, Y. Basova,A. Kobischan, Artemenko, Kh. Kovalchuk, O. Kalashnyk, M. Katruk, R. Zakharchyn, V. Havrylyshyn. EUREKA: Life Sciences. 2020. Number 2. С. 63-68. (Міжнародні наукометричні бази ResearchBib, Googl Scholar, Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, WorldCat ).
 15. Захарчин. Р.М. Потенціал сучасних трендів харчування та регіональних брендів харчових продуктів у розвитку вітчизняної туристичної індустрії. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 50. Част.2. Одеса 2020. С.19-23. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/50-2020
 16. Захарчин Р.М. Локальні бренди і механізм географічних зазначень харчових продуктів в стратегії розвитку вітчизняного туристичного підприємництва. Економіка та суспільство. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/135
 17. Перспективи розширення асортименту шоколаду з використанням рослинних добавок / Ковальчук Х.І., Катрук М.І., Захарчин Р.М. та інші. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. 2020. №15. – С.99-111 (Серія: економічні науки)
 18. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Левченко А.О. Комплексні дослідження монет ХХ століття, що є частиною приватної колекції. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових праць. 2020. №15. – С.89-98 (Серія: економічні науки)
 19. Захарчин. Р.М. Тренд здорового харчування: окремі шляхи та засоби його реалізації у вітчизняному туристичному підприємництві Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип. Част.1. 2020. – С.80-87.
 20. Захарчин Р. М. Вітчизняний ринок  товарів і послуг в  умовах  сучасних  соціально-економічних змін та трансформацій бізнес-середовища. Держава та регіони. Серія:  Економіка та підприємництво. Запоріжжя . – 2021. – №  6 ( 123)

Наукова біографія

Закінчив Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами»,  товарознавець вищої кваліфікації.

Працював в системі практичної торгівлі, пізніше в системі професійно-технічної освіти. З 1986 року перейшов на викладацьку роботу у Львівський технікум торгівлі, пізніше поетапно трансформований у Львівський торговий коледж, Львівський економічний бізнес-коледж, Львівський інститут економіки і туризму. Працював на посадах заступника директора, проректора з навчально методичної та виховної роботи, в.о. завідувача кафедри, доцента.

30.11.2012 р. – присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», дисертація на тему «Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі».

26.06.2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів.

Підвищення кваліфікації та стажування

 • Стажування в Інституті менеджменту освіти, м. Київ за програмою «Оптимізація управлінських функцій шляхом застосування інформаційних комп’ютерних технологій» (2014, свідоцтво СПВ 126831.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «MESH Business Course» (2019, м.Львів, ЛІЕТ).
 • Участь в навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science» (сертифікат АА №1573 від 12.02.2021 р.)
 • 2020 – 2021 рр. – навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Проекти

Співорганізатор та науковий керівник спеціальної освітньо-наукової програми «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів».

Відповідальний виконавець госпдоговірної наукової теми №0219U004466 від 06.08.2019 р. «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (договір №3/19 від 18.04.2019 р. «Про надання послуг з виконання науково-дослідних робіт»; код ДКУ 1.2.16.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»).

Відповідальний виконавець госпдоговірної наукової теми від 1.12.2021 р. «Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу» (тривалість з 1.12.2021 р. по 30.04.2022 р.).

Участь в проекті програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Робота в Міжнародній осінній школі Жана Моне «International Jean Monet Autumn School «Regulation of the use of food additives: implementation of  European approaches», 2021 р.

Нагороди

 • Нагрудниий знак «Петро Могила» (2009 р.),
 • відзнака «Відмінник освіти України» (посвідчення №32291, наказ МОН України №534-к від 30.07.1998),
 • грамота Львівської ОДА за сумлінну працю й високий професіоналізм (2019)

Методичні матеріали

Останні методичні матеріали:

 1. Захарчин Р.М. Товарознавство: харчові продукти (розділ «Харчові жири») методичні рекомендації та завдання до виконання практичних робіт для студентів IІІ курсу денної та заочної форми навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .Львів: ЛІЕТ, 2020. 13 с.
 2. Захарчин Р.М. Товарознавство: харчові продукти (розділ «Смакові товари») методичні рекомендації та завдання до виконання практичних робіт для студентів IІІ курсу денної та заочної форми навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Львів: ЛІЕТ, 2020. 31 с.
 3. Захарчин Р.М. Товарознавство: харчові продукти (розділ «Кондитерські товари») методичні рекомендації та завдання до виконання практичних робіт для студентів IІІ курсу денної та заочної форми навчання спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» . Львів: ЛІЕТ, 2020. 24 с.
 4. Захарчин Р.М. Товарознавство: харчові продукти (розділ «смакові товари») методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи для студентів IІІ курсу спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Львів: ЛІЕТ, 2020. 26 с.
 5. Захарчин Р.М. Товарознавство: харчові продукти (розділ «Кондитерські товари») методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуальної роботи для студентів IІІ курсу спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Львів: ЛІЕТ, 2020. 18 с.

Розклад