Теорія змін

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Замроз М. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни „Теорія змін” є формування комплексу теоретичних знань і практичних знань щодо сутності змін і їх необхідності у сучасній організації.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Теорія змін» є:

  • вивчення основних понять, категорій, що розкривають суть змін в діяльності сучасної організації, теорій змін, закономірностей розвитку процесів змін;
  • формування навичок виокремлювати джерел та необхідності змін в сучасній організації;
  • набуття навичок аналізу причин, які спонукають до змін і вибору ефективної моделі організаційних змін.

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами компетентностей:

Загальні компетенції (ЗК):

ЗК3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові) компетенції (ФК):

ФК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

ПРН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН4 Обґрунтувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.

Рекомендована література

  1. Адізес І.К. Управління змінами / пер. з англ. Т. Семигіна. Київ: Book Chef, 2018. 640 с.
  2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Управління змінами: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. імені Юрія Федьковича. 2022. 208 с.
  3. Дорошук Г.А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 196 с.
  4. Живко 3.Б. Управління змінами: навч. посіб. Львів: ЛДУВС, 2016. 251 с.
  5. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
  6. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П. Управління змінами: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2017. 226 с.
  7. Овсянюк-Бердадіна О. Ф. Управління змінами. Тернопіль: СПМ Тайп, 2014. 232 с.

Матеріали

Робоча програма  Теорія змін 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус