Бізнес-діагностика (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Максимець Ю. В.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика» є надання студентам знань про особливості використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану бізнесу та його складових в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямова­них на покращення цього стану.

 Цілі дисципліни передбачають вивчення, узагальнення і систематизацію теоретико-методологічних аспектів здійснення діагностики бізнесу та його складових в Україні, розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних господарюючих суб’єктів, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного бізнесу, узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здій­снення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення ефекти­вного управління бізнесом, формування навиків з підготовки і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності бізнесу в конкурентних умовах господарювання.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бізнес-діагностика підприємства : навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко. – К. : КНЕУ. 2013. – 448 с.
 2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
 3. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2017. – 400 с.
 4. Сарай Н.І. Економічна діагностика : навч. посіб. – Тернопіль : THEУ, 2015. – 165 с.
 5. Яцкевич І.В. Економічна діагностика: навч. посіб. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 292 с.

Додаткова література:

 1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bm/laws/main.cgi?nreg=2658-14
 2. Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” – rada.gov.ua/cgi-bin laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF
 3. Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/mam.cgi?nreg=1442-2004-%EF
 4. Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1655-2006-%EF
 5. Національний cтандарт №4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF
 6. Методика оцінки майна – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003-%EF

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon.rada.gov.ua
 2. com.ua – бібліотека з менеджменту
 3. od.ua – нормативні акти у сфері управління
 4. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій і т.д.
 5. http://www.airn.net – Internet-банкінг, Internet-страхування, Internet-маркетинг, електронна комерція, міжнародний бізнес, робота на фондових ринках
 6. http://www.kmci.com.ua – бізнес-рішення для розвитку підприємств, управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус