Бізнес-діагностика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Лисий І. В.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Лисий І. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика» є надання студентам знань про особливості використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану бізнесу та його складових в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямова­них на покращення цього стану.

 Цілі дисципліни передбачають вивчення, узагальнення і систематизацію теоретико-методологічних аспектів здійснення діагностики бізнесу та його складових в Україні, розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних господарюючих суб’єктів, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного бізнесу, узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здій­снення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення ефекти­вного управління бізнесом, формування навиків з підготовки і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності бізнесу в конкурентних умовах господарювання.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 215 с.
2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – КИЇВ, центр навчальної літератури, 2017. – 307 с.
3. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.- СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2016. – 448 с.
4. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
5. Костенко Т. Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика. Практикум: – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 186 с.
6. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія.- К.: КНЕУ, 2012.- 192 с.
7. Лисий І. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2020. – 24 с.

Додаткова література:
1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14
2. Національний стандарт № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF
3. Національний стандарт № 2 „Оцінка нерухомого майна” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-2004-%EF
4. Національний стандарт № 3 „Оцінка цілісних майнових комплексів” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1655-2006-%EF
5. Національний стандарт N 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF
6. Методика оцінки майна – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003-%EF .

Матеріали

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Силабус:

Завантажити силабус