Бізнес-інновації

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Майовець Я. М.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ЕКЕ-41сМайовець Я. М.

Опис курсу

Дисципліна «Бізнес-інновації» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо іннновацій та інноваційних процесів. Завдання курсу допомогти студентам засвоїти теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку бізнесу. Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки. Інноваційну політику підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. Оновлення технікотехнологічної бази підприємства. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності.

Рекомендована література

  1. Волков О.І, Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.
  2. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К: Либідь, 2006. – 480 с.
  3. Заблоцький Б. Ф. Економіка і організація іноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2015. – 428 с.
  4. Микитюк П. П. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2013. – 391 с.
  5. Бодрова Н. Е. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Е. Бодрова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. – Х. : ХАІ, 2010. – 360 с.
  6. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К. : Кондор, 2015. – 448 с.

Силабус

Завантажити силабус