Бізнес-інновації

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Майовець Я. М.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ЕКЕ-41сдоцент Майовець Я. М.

Опис курсу

Дисципліна «Бізнес-інновації» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо іннновацій та інноваційних процесів. Завдання курсу допомогти студентам засвоїти теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку бізнесу. Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки. Управління інноваційними процесами. Визначення методичних підходів щодо формування інноваційної бізнес-моделі . Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності.

Рекомендована література

 1. Волков О.І, Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.
 2. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К: Либідь, 2006. – 480 с.
 3. Заблоцький Б. Ф. Економіка і організація іноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2015. – 428 с.
 4. Микитюк П. П. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2013. – 391 с.
 5. Бодрова Н. Е. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Е. Бодрова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. – Х. : ХАІ, 2010. – 360 с.
 6. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К. : Кондор, 2015. – 448 с.
 7. Peter Merrill Innovation generation: creating an innovation process and innovative culture, 2008 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://books.google.com.ua/booksid=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=one age&q= innovation%20process%20stages&f=false
 8. Peter Drucker Innovation and Entrepreneurship // Електронний ресурс. Режим доступу: http://ua.bookfi.org/book/1303970
 9. Glossary Venture Entrepreneurship // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.allventure.ru/ucheb/20/#replies_page1
 10. Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С. М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 623 с.
 11. Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2015). Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant (Expanded edition). Harvard Business Review Press.
 12. Osterwalder, Alexander, Yves Pigneur, and Tim Clark. 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, NJ: Wiley.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус