Бухгалтерський облік і оподаткування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Плиса З. П.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-21сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКп-22сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКп-23сХоча Н. В., Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКп-21сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-22сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-23сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з теорії та практики веден¬ня бухгалтерського обліку на підприємствах.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ве¬дення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі вико¬ристання прогресивних форм і національних стандартів; набут¬тя навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Студент повинен знати:
Суть, значення та види господарського обліку Бухгалтерський облік в системі управління підприємством Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти Метод бухгалтерського обліку. Структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом.
Студент повинен уміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./ В.Й.Плиса, З.П.Плиса – Київ: Каравела, 2011. – 520 c.
2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./ В.Й.Плиса, З.П.Плиса – Київ: Каравела, 2010. – 480 c.
3. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник./ В.Й.Плиса, З.П.Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 c.
4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М.В.Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002.