Бухгалтерський облік і оподаткування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Плиса З. П.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-21сдоцент Хоча Н. В., доцент Гамкало О. Б.
ЕКп-22сдоцент Хоча Н. В., доцент Гамкало О. Б.
ЕКп-23сдоцент Хоча Н. В., доцент Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКп-21сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-22сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-23сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Найважливішою умовою сталого розвитку мікроекономічних систем в сучасній економіці стає перехід на новий рівень організації обліку і оподаткування. Це передбачає необхідність засвоєння методології обліково-аналітичного забезпечення в мікроекономічних системах, спрямованої на створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та формування компетентностей з теорії оподаткування.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні; з’ясування структури податкової системи країни, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи податкової політики і розвитку податкової системи.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та системи оподаткування.
Результати навчання:
˗ знати: суть, значення та види господарського обліку; бухгалтерський облік в системі управління підприємством; завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти; метод бухгалтерського обліку; структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом; методологію оподаткування господарських операцій на мікрорівні.
˗ вміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку та оподатковування діяльності ділової одиниці.
Засвоївши курс, студент знатиме: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; суть, значення та види господарського обліку; бухгалтерський облік в системі управління підприємством; завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти; метод бухгалтерського обліку; структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом; методологію проведення оподаткування господарської діяльності на мікрорівні.
Засвоївши курс, студент вмітиме: узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку; проводити оподаткування фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2023. 302 с.
 2. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 3. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 5. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.

Електронні навчальні видання

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Податковий кодекс України – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1075

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Львів. Видавництво ННВК АТБ, 2020

Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит. Навчальний посібник. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2017.

Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Киїів, Каравела. 2019. 560 с.

Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік Підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2020

Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2023. 302 с.

Гамкало О.Б. Лабораторні завдання_2023 БОО

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус