Бухгалтерський облік і оподаткування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Плиса З. П.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКп-21сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКп-22сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКп-23сХоча Н. В., Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКп-21сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-22сдоцент Плиса З. П.
ЕКп-23сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Найважливішою умовою сталого розвитку мікроекономічних систем в сучасній економіці стає перехід на новий рівень організації обліку і оподаткування. Це передбачає необхідність засвоєння методології обліково-аналітичного забезпечення в мікроекономічних системах, спрямованої на створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та формування компетентностей з теорії оподаткування.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні; з’ясування структури податкової системи країни, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи податкової політики і розвитку податкової системи.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та системи оподаткування.
Результати навчання:
˗ знати: суть, значення та види господарського обліку; бухгалтерський облік в системі управління підприємством; завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти; метод бухгалтерського обліку; структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом; методологію оподаткування господарських операцій на мікрорівні.
˗ вміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку та оподатковування діяльності ділової одиниці.
Засвоївши курс, студент знатиме: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; суть, значення та види господарського обліку; бухгалтерський облік в системі управління підприємством; завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти; метод бухгалтерського обліку; структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом; методологію проведення оподаткування господарської діяльності на мікрорівні.
Засвоївши курс, студент вмітиме: узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку; проводити оподаткування фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

 1. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 2. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів:
 3. Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 5. Плиса З. П., ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Податковий кодекс України – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1075

Силабус:

Завантажити силабус