Хоча Надія Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: nadiya.khocha@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є вивчення та тенденції розвитку малого підприємництва в Україні, теоретичні та практичні аспекти застосування спрощеної та загальної системи обліку малими підприємствами.

Курси

Публікації

 1.  Хоча Н.В. Особливості функціонування системи бухгалтерського обліку малих підприємств в Україні /Н.В. Хоча // Науковий збірник “Формування ринкової економіки в Україні”. Спецвипуск 15 (частина 2) “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні”. – Львів, 2005. – С.580-584.
 2. Хоча Н.В. Финансовая отчетность малых предприятий в Украине: особенности национального регулирования и евросоюзный опыт / Н.В. Хоча // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce tom 33 (89), Warszawa 2006 r. strony 173-184.
 3. Хоча Н.В. Проблемні аспекти використання рахунків бухгалтерського обліку в обліково-аналітичній системі малого підприємства /Н.В. Хоча //Вісник національного університету “Львівська політехніка” №577“Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” – Львів, 2007 -С.413-419.
 4.  Струк Н.С., Хоча Н.В. Сутнісна характеристика облікової системи підприємства /Н.С. Струк, Н.В. Хоча// Вісник національного університету “Львівська політехніка” № 721 “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів, 2012. – С. 236-241.
 5.  Хоча Н.В.Спрощена система обліку та звітності малих підприємств: проблеми трактування і регулювання/ Н.В. Хоча // Тези доповідей науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.- Львів, 2012. -С.337-340.
 6.  Хоча Н. В. Нормативно-правове забезпечення облікової системи малих підприємств / Н.В. Хоча // Електронне наукове видання “Глобальні та національні проблеми економіки” №5. – 2015. – С. 1048 -1053. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/213.pdf.
 7. Хоча Н.В. Доцільність використання міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств в Україні / Н. В. Хоча // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Збірникматеріалів III Міжнародної наукової конференції, Львів, Україна, 20-21.10.2015 / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ігора Грабинського. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С 160 – 163.
 8. Хоча Н. В. Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами. Економічний аналіз: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту, 2018. Том 28. № 1. С.286–293.
 9. Хоча Н.В. Бюджетування діяльності малих підприємств України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Київ, 2019. Том 30 (69). № 2. С. 249-254. Ulyana V. Pelekh, Nadiia 1
 10. V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 197-208. URL:http://growingscience.com/msl/Vol10/Vol10Issue1.html
 11. Хоча Н.В. Академічна доброчесність в Україні: реалії сьогодення та перспективи. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща,
  Варшава, 28.09 – 06.11.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 191-193.
 12. Хоча Н.В. Організація обліку оплати праці на підприємстві в умовах пандемії. Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів: матеріали Міжнародного кругового столу., 28 травня 2021 р. Том 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 277 с. – С. 265-268.
 13. Пелех У.В., Тенюх З.І., Хоча Н.В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. № 4. C. 168–175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-168-175
 14. Semenyshena N., Radchenko O., Zelenskyi A., Khocha N., Pelekh U. Development of the institutional accounting for the needs of financial regulation: experience in the agricultural sector of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. N. 12(6). P. S702-S720. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1760.
 15. Tenyukh, Z., Pelekh, U., & Khocha, N. (2022). Application of digital technologies in accounting and auditing at enterprises of Ukraine. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 9(4), P. 46-55.
 16. Хоча Н. В. Технології штучного інтелекту (ШІ) в управлінському обліку / Н. В. Хоча, З. І. Тенюх, У. В. Пелех // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2023. – 39. – С. 12-19. – DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10033293.
 17.  Хоча Н. В. Перехід на електронний документообіг: перспективи та виклики / Н. В. Хоча, Н. В. Москаль // Економіка. Фінанси. Право. – 2023. – 10. – С. 17-20.

Біографія

ХОЧА Надія Володимирівна народилася 12 вересня 1980 року в селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 1998 році закінчила Новояричівську середню школу Кам’янка-Бузького району.
З 1998 по 2003 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2003-2006 роках навчалася у стаціонарній аспірантурі університету.
З 2004 року працює асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007-2009 роках наукову роботу поєднує з практичною діяльністю на приватному підприємстві.
У вересні 2018 року у Тернопільському національному економічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему “Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств”. Наукоий керівник – доцент Струк Н.С. У грудні 2018 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
З серпня 2020 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту.
У 2020 році пройшла міжнародне наукове стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Академічна доброчесність» на базі університету UKSW (Варшава, Польща).
У 2021 р. отримала сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік і аудит
2. Облік і аудит у зарубіжних країнах
3. Діловодство та документування господарської діяльності

4. Облік і оподаткування малого бізнесу

Нагороди

1.06.11.2020 p. Certyficat Stazu naukowego w Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego UKSW, Warszawa (Poland) «Академічна доброчесність » на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава (Польща). «Uczciwosc akademicka» 28 wrzesnia- 06 listopada 2020r

2. 01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка)

3.15.06.2021 р. – 25.06.2021 р.  – сертифікат про проходження тренінгу для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом»

31.10.2022 -27.11.2022 – проходження онлайн-навчань для педагогічних, науково-педагогічних працівників у рамках програми «Цифрові інструменти Google для освіти»:

31.10.22-13.11.22 – Базовий рівень 30 год. (1 кредит), сертифікат № GDTfE-04-Б-03224 від 13.11.2022 р.;

14.11.22-20.11.22 – Середній рівень15 год. (0,5 кредиту), сертифікат № GDTfE-04-C-01782 від 20.11.2022 р.;

21.11.22-27.11.22 – Поглиблений рівень15 год. (0,5 кредиту), сертифікат №GDTfE-04-П-00512 від 27.11.2022 р.

4. Учасниця вебінарів «KNU Teach Week 4», організованих Центром соціального розвитку КНУ іменні Тараса Шевченка (16-20 січня 2023 р.).

5. Навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки та розробки тестових завдань» і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з обліку та фінансів, організованого Науково-методичним центром вищої та  фахової передвищої освіти МОН України обсягом 30 годин (1 кредит). У червні 2023 р. отримано сертифікат.

6. Навчання за програмою «Актуальні питання пенсійного забезпечення і соціального страхування» на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, термін 20-24 листопада 2023 року обсягом 30 годин (1 кредит). Отримано сертифікат ПН 2070987/000461-23.

7. Навчання  AICPA & CIMA Faculty Hour Series, 26 січня 2024, 1,5 кредити. Certificate of completion.

8.  Участь у курсах підвищення кваліфікації «Modular Course for Teaching Online» в рамках міжнародного проекту «Training to Teach Online in Wartime and After (U-train)» (the project is funded by The Swedish Institute: SI Ukraine Cooperation Programme), організованими Stockholm University та ЛНУ імені Івана Франка, які відбувались у період з 14 вересня по 29 лютого 2024 року обсягом 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС). Отримано сертифікат ТО 02070987/0003-24.

Методичні матеріали

 

Kursova_Metoduchka_2 kurs_2022

Лабораторні_ОМБ_2023

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Облік і оподаткування малого бізнесу

Силабус_ОО_ПМБ_2023-2024

Силабус_ОО_ПМБ_2022-2023

Силабус_ОО_ПМБ_2021-2022

Силабус_Контролінг_Хоча_2020

Sylabus_Kontrollig_Khocha_2023-2024

Sylabus_DDGD

Programa DDG

Силабус_ДДГД_2021-2022

Силабус_ДДГД_2022-2023

Sylabus_DDHD_2023-2024

Робоча програма ДДГД_2021-2022_Хоча Н.В

Робоча програма ДДГД_2022-2023_Хоча Н.В

 

Атестований електронний курс (Протокол засідання атестаційної комісії № 164-21 від 05 лютого 2021 р. ) з дисципліни “Діловодство та документування господарської діяльності” в Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=61

Розклад