Хоча Надія Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: nadiya.khocha@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є вивчення та тенденції розвитку малого підприємництва в Україні, теоретичні та практичні аспекти застосування спрощеної та загальної системи обліку малими підприємствами.

Курси

Публікації

1. Хоча Н.В. Особливості функціонування системи бухгалтерського обліку малих підприємств в Україні /Н.В. Хоча // Науковий збірник “Формування ринкової економіки в Україні”. Спецвипуск 15 (частина 2) “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні”. – Львів, 2005. – С.580-584.
2. Хоча Н.В. Финансовая отчетность малых предприятий в Украине: особенности национального регулирования и евросоюзный опыт / Н.В. Хоча // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce tom 33 (89), Warszawa 2006 r. strony 173-184.
3. Хоча Н.В. Проблемні аспекти використання рахунків бухгалтерського обліку в обліково-аналітичній системі малого підприємства /Н.В. Хоча //Вісник національного університету “Львівська політехніка” №577“Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” – Львів, 2007 -С.413-419.
4. Струк Н.С., Хоча Н.В. Сутнісна характеристика облікової системи підприємства /Н.С. Струк, Н.В. Хоча// Вісник національного університету “Львівська політехніка” № 721 “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів, 2012. – С. 236-241.
5. Хоча Н.В.Спрощена система обліку та звітності малих підприємств: проблеми трактування і регулювання/ Н.В. Хоча // Тези доповідей науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.- Львів, 2012. -С.337-340.
6. Хоча Н. В. Нормативно-правове забезпечення облікової системи малих підприємств / Н.В. Хоча // Електронне наукове видання “Глобальні та національні проблеми економіки” №5. – 2015. – С. 1048 -1053. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/213.pdf.
7. Хоча Н.В. Доцільність використання міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств в Україні / Н. В. Хоча // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Збірникматеріалів III Міжнародної наукової конференції, Львів, Україна, 20-21.10.2015 / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ігора Грабинського. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С 160 – 163.
8. Хоча Н. В. Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №3. С. 259 – 263.
9. Хоча Н. В. Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами. Економічний аналіз: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту, 2018. Том 28. № 1. С.286–293.

10. Хоча Н.В. Бюджетування діяльності малих підприємств України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Київ, 2019. Том 30 (69). № 2. С. 249-254.

11. Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 197-208. URL:http://growingscience.com/msl/Vol10/Vol10Issue1.html

12. Пелех У.В., Тенюх З.І., Хоча Н.В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. № 4. C. 168–175.

Біографія

ХОЧА Надія Володимирівна народилася 12 вересня 1980 року в селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 1998 році закінчила Новояричівську середню школу Кам’янка-Бузького району. З 1998 по 2003 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003-2006 роках навчалася у стаціонарній аспірантурі університету. З 2004 року працює асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007-2009 роках наукову роботу поєднує з практичною діяльністю на приватному підприємстві. У вересні 2018 року у Тернопільському національному економічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему “Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств”. Наукоий керівник – доцент Струк Н.С. У грудні 2018 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. З серпня 2020 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту.

Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік і аудит
2. Облік і аудит в зарубіжних країнах
3. Діловодство та документування господарської діяльності

Методичні матеріали

Розклад