Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Опис курсу

 

Навчальна дисципліна

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТАХ»

Анотація дисципліни

 

Семестр: 6

Викладач: доц. Цікало Є.І.

Кафедра: обліку і аудиту

 

Короткий опис дисципліни:

Дисципліна ” Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах” є завершальною вибірковою дисципліною першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з спеціальності № 071 “Облік і оподаткування” для освітньої програми  “Облік, аудит і оподаткування”, яка викладається в 6 семестрі денного і заочного навчання в обсязі  3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Дисципліна “Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах” спрямована на отримання студентами знань методологічного, методичного і прикладного характерів щодо проектування облікових задач та їх розв’язання в  інформаційній обліковій системі із застосуванням інформаційно-технологічних інструментальних засобів реалізації в межах прикладних програмних продуктів.

Результати навчання:

 • знати:

методологічні,  теоретико-методичні та організаційні основи комп’ютеризованого обліку;

стандартизовані регламенти участі бухгалтера, як користувача і розробника прикладних програмних продуктів, у процесах створення функціонування і розвитку інформаційної облікової системи;

методику проектування  облікових задач для розробки прикладного програмного продукту;

 • вміти:

розробляти функціональну (задачну) структуру інформаційної облікової системи;

виконувати постановки облікових задач для їх розв’язання із використанням прикладних програмних продуктів;

застосовувати функціонально-технологічні можливості прикладних програмних продуктів для розв’язання облікових задач на комп’ютеризованих робочих місцях;

створювати прикладні програмні додатки для нових облікових задач.

Перелік тем:

 Тема 1. Теоретичні основи прикладної діяльності користувачів облікової інформаційної системи

Тема 2. Організаційно-технологічні основи прикладної діяльності користувачів облікової інформаційної системи

Тема 3. Побудова   облікової інформаційної системи (ОІС) та   участь бухгалтера у розробці прикладних програмних рішень на підприємстві

Тема 4. Технологія прикладного розв’язання облікових задач

Тема 5. Фінансовий і податковий облік комп’ютерних програм

 Форма  звітності:   залік

 Мова вивчення:  українська

Рекомендована література

Основна література

 1. Гушко С.В. Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти .- Львів: “Магнолія Плюс”, 2006 р.-320 с.
 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. — 3.вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006
 4. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.- 167с.
 5. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с.
 6. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. – К. КНЕУ, – 350 с.
 7. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ,2004.–412 с.
 8. Цікало Є. Облікова система підприємства: категорія і системоутворюючі ознаки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. №46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.220-228

 

Додаткова література

 1. Лопко О. О., Солосіч О. С. Технологія блок-чейн: поняття, сфера застосування та вплив на підприємницький сектор.-Бізнес Інформ. №6. 2019, С.77-82.
 2. Трансформація елементів організації обліку в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій /А.О. Пашніна // Наукові записки Національного університету “Острозька академія). Серія “Економіка”: науковий журнал – Строг : Вид-во НУ “ОА” , вересень 2016. – № 2 (30). – С.122-126.
 3. Синявіна Ю. В. Аналіз українського ринку інформаційних систем бухгалтерського обліку // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2015.- Том 21. – №2. – С.305-308.
 4. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп.-К.:КНЕУ, 1998 (2001). – 214с.
 5. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спец. “Облік і аудит”. – Житомир : ЖІТІ, 1997. – 304 с.
 6. Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/1469.
 7. Перелік скасованих нормативних документів (станом на 01.01.2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leonorm.com/DG/SND.HTM
 8. Нова база даних “Технічні регламенти України”.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leonorm.com/portal/eshop/Default. php?Page=kndselect&catcode=%C4%D1%D2%D3