Діловодство та документування господарської діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Хоча Н. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-31сдоцент Хоча Н. В.
ЕКо-32сдоцент Хоча Н. В.

Опис курсу

«ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Анотація дисципліни

Семестр: 4

Викладач: к.е.н., доцент Хоча Надія Володимирівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань з практичної підготовки первинних документів і організації діловодства установ та суб’єктів господарювання для створення дієвого інформаційного забезпечення щодо прийняття управлінських рішень. Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо організації діловодства установ і документування операцій суб’єктів господарської діяльності з урахуванням зміни умов діяльності установ та ведення бізнесу підприємствами України. Зокрема, вивчення порядку заповнення первинних документів підприємств та управлінської документації установ, організації документообігу з використанням паперових носіїв інформації та в електронній формі.

Перелік тем:

 1. Документування господарських операцій підприємства
 2. Електронний документ як засіб для відображення господарських операцій підприємства
 3. Організація документообігу на підприємстві
 4. Оперативне зберігання документів
 5. Формування документів з особового складу, обліку праці та її оплати
 6. Документування розрахункових операцій в готівковій та безготівковій формі
 7. Документальне оформлення операцій зі запасами підприємства
 8. Документальне забезпечення операцій з основними засобами
 9. Основи діловодства
 10. Формування та діяльність служби діловодства установи
 11. Організаційно-правові документи служби діловодства установи

Обсяг курсу становить 120 годин (4 кредити ECTS), з них: аудиторні – 48 год. (лекції – 32 год., практичні – 16 год.), самостійна робота – 72 год.

Форма звітності: залік.

Мова викладання курсу: українська.

Рекомендована література

Законодавчі акти:

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 10.09.2019).
 2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/.
 3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-14/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 4. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15/print
 5. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55. Офіційний вісник України. 2011. №94. Ст. 3433.
 6. ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»
 7. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять»
 8. ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»
 9. ДСТУ 4163-2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації»
 10. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг: Постанова Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 163/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-22
 11. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 12. Класифікатор професій ДК 003:2010: Наказ Держспоживстандарту
  України від 07.2010 № 327 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
 13. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 02.2013 № 73 // Офіційний вісник України вiд 19.03.2013 р. №19. с. 97.
 14. Про затвердження «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» : Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17/print
 15. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці: Наказ Державного комітету статистики України від 5.12.2008 р. № 489 (зі змінами та доповненнями) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08#Text
 16. Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника: Наказ Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № № 495/656 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0495202-09#Text
 17. Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів : Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12/print
 18. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Наказ Мін’юсту України від 18.06.2015 р. № 1000/5/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15/print
 19. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання :  Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2014 р № 1886-5 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14/print
 20. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95/print

 

Список джерел:

 1. Діловодство і документація : навч. посібник / Державний вищий навч. заклад «Українська академія банківської справи НБУ»; [укладач П. О. Добродумов ]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 209 с.
 2. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія / С. В. Легенчук, К. О. Вольська, О. М. Шарапова. – Івано-Франківськ: Видавництво Кушнір Г. М., 2016. – 228 с.
 3. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 4. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 600 с.
 5. Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч. посібник / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х.: Нац. аерокосмічний ун-т «Харківський авіац. інститут», 2009. – 75 с.
 6. Левченко А. В. Діловодство: опорний конспект лекцій / А. В. Левченко, О. М. Шарапова. – Х.: ХДУХТ, 2016. – 206 с.
 7. Лепетан І.М. Організація діловодства в управлінській діяльності підприємства. Економіка і суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1389/1339
 8. Хоча Н.В., Москаль Н.В. Перехід на електронний документообіг: перспективи та виклики. Економіка. Фінанси. Право.2023 №10. С.17-20

Силабус:

Завантажити силабус