Дослідження операцій

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с
648доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
632ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів.

Предмет: інструментарій розв’язування задач вибору найкращого (за обраними критеріями) рішення на множині допустимих варіантів; оволодіння відповідним апаратом з метою практичного використання у вирішенні різноманітних економічних проблем.

Завдання: надання студентам знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач.

Рекомендована література

  1. Артим-Дрогомирецька З.Б. Дослідження операцій. Частина І. / М.В. Негрей, Артим-Дрогомирецька З.Б. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 с.
  2. Боровик О.В. Дослідження операцій в економіці. Навч. пос. / О.В. Боровик, Л.В. Боровик – К. : ЦУЛ, 2007. – 424 с.
  3. Вітлінський В.В. Математичне програмування – Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О.Терещенко – вид. 2-ге без змін – Київ : КНЕУ, 2006. – 248
  4. Дацко М.В. Дослідження операцій. Навч. пос. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник – Львів : “ПАЇС”, 2009. – 288с.
  5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій / Ю.П. Зайченко – Київ : ЗАТ “Віпол”, 2000. – 688с.
  6. Карагодова О.О. Дослідження операцій: Навч. пос. / О.О. Карагодова, В.Р.Кігель, В.Д. Рожок – К. : ЦУЛ, 2007. – 256 с.
  7. Катренко А.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник / А.В. Катренко – Львів : “Магнолія-2006”, 2007. – 480с.
  8. Охріменко М.Г. Дослідження операцій: Навч. пос. / М.Г. Охріменко, І.Ю. Дзюбан – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 184 с.
  9. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. Підручник / О.В. Ульянченко – Суми : Видавництво “Довкілля”, 2010. – 594 с.
  10. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.К. Федоренко, О.І. Черняк – К. : Знання, 2007. – 558 с.