Дослідження операцій

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с, ЕКк-32с
648доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКк-32сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
632ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКк-32сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів.

Предмет: інструментарій розв’язування задач вибору найкращого (за обраними критеріями) рішення на множині допустимих варіантів; оволодіння відповідним апаратом з метою практичного використання у вирішенні різноманітних економічних проблем.

Завдання: надання студентам знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК 6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей̆ економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціалізації (СКС)

СКС 2. Здатність використовувати математичний апарат для аналізу соціально-економічних систем.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН 27. Вміти будувати економіко-математичні моделі, визначати та застосовувати  математичні методи знаходження їх розв’язків

ПРН 28. Розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі об’єктів і процесів з метою їхнього  аналізу, оцінювання, прогнозування  та вдосконалення системи керування.

Рекомендована література

 1. Артим-Дрогомирецька З.Б. Дослідження операцій. Частина І. / М.В. Негрей, Артим-Дрогомирецька З.Б. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 с.
 2. Боровик О.В. Дослідження операцій в економіці. Навч. пос. / О.В. Боровик, Л.В. Боровик – К. : ЦУЛ, 2007. – 424 с.
 3. Вітлінський В.В. Математичне програмування – Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О.Терещенко – вид. 2-ге без змін – Київ : КНЕУ, 2006. – 248 c.
 4. Вовк В. М. Математичні моделі дослідження операцій в економіко-виробничих системах. Львів : ВЦ ЛНУ, 2007. 584 с.
 5. Вовк В. М., Зомчак Л. М. Оптимізаційні моделі економіки : навчальний посібник. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 318 с.
 6. Вовк В. М., Зомчак Л. М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 7. Галаєва Л.В. Дослідження операцій /посібник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Галаєва Л.В., Рогоза Ш.А., Шульга Н.Г. – К:. ЦП «Компринт», 2015. – 231 с.
 8. Дацко М.В. Дослідження операцій. Навч. пос. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник – Львів : “ПАЇС”, 2009. – 288 с.
 9. Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О.І. Лисенко, І.В. Алєксєєва, – К: НТУУ «КПИ», 2016. – 196 с.
 10. Жлуктенко В.І. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна – К. : КНЕУ, 2002. – 226 с.
 11. Карбовник М.М. Методичні вказівки до параметричного програмування / М.М. Карбовник – Львів : ЛДУ, 1988. – 32 с.
 12. Карбовник М.М. Нелінійне програмування: Текст лекцій / М.М. Карбовник – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 55 с.
 13. Катренко А.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник / А.В. Катренко – Львів : “Магнолія-2006”, 2007. – 480 с.
 14. Козаченко Д. М. Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі: навч. пос. для ВНЗ / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкін – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.  – Дніпропетровськ, 2015. – 277 с.
 15. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник / В.Я. Кутковецький – Київ : Вид-во ТОВ “Видавничий дім “Професіонал”, 2004. – 350 с.
 16. Математичне програмування: [Навч. пос.] / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський – Львів : “Новий світ-2000”, 2006. – 216 с.
 17. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с.
 18. Наконечний С.І. Математичне програмування: Навч. посіб. / С.І. Наконечний, С.С. Савіна – К. : КНЕУ, 2003. – 452 с.
 19. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. Підручник для студ. вузів / О.В. Ульянченко – Харків : Гриф, 2002. – 580 с.
 20. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.К. Федоренко, О.І. Черняк – К. : Знання, 2007. – 558 с.
 21. Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник / А.А. Шиян. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с. URL : http://inrtzp.vntu.edu.ua/pmba/stf/teach/books/Theory.pdf
 22. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.К. Федоренко, О.І. Черняк – К. : Знання, 2007. – 558 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус