Економіка та управління бізнесом

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Замроз М. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Головною метою вивчення курсу «Економіка та управління бізнесом» є формування у студентів компетенцій щодо набуття необхідної сукупності практичних знань, вмінь та навичок пошуку конкретних бізнес-ідей та визначення напрямків організаційного розвитку та підвищення ефективності управління організацією.

Тому основним завданням вивчення курсу «Економіка та управління бізнесом»  є теоретична підготовка студентів спеціальності  з питань:

 • генерування нових та креативних ідей та втілення їх у життя;
 • суті підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • специфіки управління різновидами підприємств та їх об’єднань;
 • проектування ефективного організаційного дизайну підприємства;
 • психологічних аспектів управлінської діяльності;
 • ефективності управління підприємством;
 • управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику;
 • особливостей здійснення фінансової, збутової та маркетингової діяльностей в сучасній організації;
 • напрямків організаційного розвитку підприємства.

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами компетентностей:

Загальні компетенції (ЗК):

ЗК2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності;

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетенції (СК):

СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК4  Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК7 Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК9 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК10 Здатність до управління організацією та її розвитком;

СК11 Здатність самостійно опановувати і використовувати сучасні дослідницькі, комунікаційні і консалтингові технології у сфері менеджменту та бізнес-адміністрування;

СК12 Здатність до організації роботи у сфері публічного адміністрування, аналізу економічних проблем та процесів управління міжнародними організаціями.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. К.: Знання, 2018. 503 с.
 2. Довгань Л. Є., Малик І. П., Мохонько Г. А., Шкробот М.В. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 271
 3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 560 с.
 4. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник. К. Кондор, 2018. 680 с.
 5. Писаревський І. М. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. [Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В.]. Харків: ХНАМГ.2016. 322с

Матеріали

Робоча_програма_Економіка та управління бізнесом_2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус