Електронний документообіг і бізнес-комунікації (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Електронний документообіг підприємства і бізнес-комунікації» є надання студентам фундаментальних знань з методології електронного документування та документообігу, організації ефективної роботи з електронними документами у процесі ділових комунікацій в бізнес-середовищі підприємства.
Цілями вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методологічними та практичними навичками складання електронної документації, засвоєння сучасних прийомів опрацювання електронних документів, набуття досвіду організації раціонального електронного документообігу та побудови ефективних ділових комунікацій з контрагентами (у т.ч. іноземними) в умовах цифрової економіки й суспільства.

Після завершення цього курсу студент буде:
– знати: роль комунікацій в бізнесі, види комунікації, характеристики успішної ділової комунікації, елементи комунікативного процесу, суть ділового стилю комунікації, особливості формування електронного середовища ділових комунікацій, роль інформаційних технологій в комунікативних процесах, місце і роль документа в бізнес-комунікаціях, поняття, класифікацію та вимоги до оформлення документів, суть та підходи до організації електронного документообігу, формування баз даних економічної інформації, документування операцій в електронній комерції, труднощі та перепони електронної бізнес-комунікації, основні загрози у сфері електронного документообігу і комунікації.
– вміти: застосовувати діловий стиль комунікації, цифрові комунікаційні рішення, у т.ч. інструменти дистанційної роботи, електронні комунікації з контрагентами з використанням сучасних технологій, створювати, опрацьовувати, зберігати, обмінюватися документами як інструментами бізнес-комунікації, використовувати сучасні програмні рішення для електронного документообігу, електронних підпис на документах, документально оформляти комерційну діяльність в Інтернеті, застосовувати різні алгоритми розв’язання конфліктів у процесі електронної ділової комунікації, правильно працювати з конфіденційною документацією, забезпечувати кібербезпеку у сфері електронної документообігу та ділової комунікації.

Рекомендована література

Базова література
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.19 р. № 2704-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.
4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
5. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.95 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
7. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.
8. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12.
9. Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери : листи, протоколи, заяви, договори, угоди / відп. редактор С.І. Стоцький. Харків: Прапор, 2012. 492 с.
10. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т.Б. Гриценко, С.П. Грищенко, Т.Д. Іщенко та ін. К.: Центр учбової літератури, 2017. 344 с.
11. Карпенко О.О., Матліна М.М. Сучасне діловодство: навч. посіб. Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. 75 с.
12. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 440 с.
13. Мина Ж.В., Думанський Н.О. Документаційне забезпечення діяльності установи: навч. посіб. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. 158 с.
14. Попівняк Ю.М. Первинні документи: правила складання та обов’язкові реквізити. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 31. C. 38-39.
15. Попівняк Ю.М. Особливості роботи з електронними документами. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 43. C. 24-26.
16. Попівняк Ю.М. Іноземні документи: на що звернути увагу бухгалтеру. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 45. C. 30-31.
17. Попівняк Ю.М. Організація документообігу на підприємстві: бухобліковий аспект. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 48. C. 25-26.
18. Попівняк Ю.М. Способи виправлення помилок у первинних документах. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2020. № 56. C. 6-7.
19. Попівняк Ю.М. Самостійно розроблена первинка: нюанси складання та використання. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2023. № 109. C. 4-12.
20. Русавська В., Бондар І., Батченко Л. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017. 304 с.
21. Садовнича В.В. Сучасні ділові документи та папери: як правильно оформити і підготувати: зразки та приклади. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. 606 с.
22. Палеха Ю.І. Загальне діловодство: навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2014. 624 с.
23. Химиця Н.О., Морушко О.О. Ділова комунікація: навчальний посібник. Львів: В-во Львівської політехніки, 2016. – 208 с.
Додаткова література
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2014. 344 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / під заг. ред. і з передм. Ф.Ф. Бутинця. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2009. 912 с.
3. Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці. Львів: «Тріада Плюс», 2016. 128 с.
4. Головань С.М., Корнейко О.В., Петров О.С., Хорошко В.О. Спеціальне діловодство: підручник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. 467 с.
5. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / за заг. ред. Н.Д. Бабич. Чернівці: Книги-ХХІ, 2016. 496 с.
6. Мелещенко А.О., Скарлат О.С. Електронне діловодство / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. К.: Наукова думка, 2013. 138 с.
7. Палеха Ю.І. Керування документацією: підручник. К.: Ліра-К, 2014. 296 с.
8. Палеха Ю.І. Управлінське документування: підручник. К.: Ліра-К, 2014. 322 с.
9. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Видавничий будинок Фактор, 2008. 416 с.
10. Сельченкова С.В. Діловодство: практичний посібник. К.: Інкунабула, 2009. 478 с.
11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини: довідник / уклад. Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова; ред. В.М. Бріцин. 2-ге вид., випр. і допов. К.: Довіра, 2010. 687 с.
12. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. 4-те вид., переробл. і допов. К.: А. С. К., 2008. 400 с.
Інтернет-джерела
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua.
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/.
3. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://vobu.ua/ukr/.
4. Офіційний сайт журналу «Податки та бухгалтерський облік» – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/.

Матеріали

Анотація дисципліни “Електронний документообіг і бізнес-комунікації”

Силабус:

Завантажити силабус