Фінансова безпека України і геополітика

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Яструбецька Л. С.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Яструбецька Л. С.
ЕКФМ-52сдоцент Яструбецька Л. С.
ЕКДМ-51сдоцент Яструбецька Л. С.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ГЕОПОЛІТИКА”
Навчальна дисципліна «Фінансова безпека України і геополітика» покликана забезпечити знання основних положень і результатів сучасних наукових досліджень проблем фінансової безпеки держави, особливостей головних складових фінансової безпеки України, зокрема напрямів забезпечення бюджетної, боргової, фінансової безпеки банківської системи держави, валютної, інвестиційної безпеки в умовах дії геополітичних чинників. Дисципліна передбачає вироблення у студентів вмінь оцінювати рівень фінансової безпеки держави, ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози основним складовим фінансової безпеки України, виявляти деструктивні чинники, прогнозувати можливі негативні наслідки, знаходити ефективні методи протидії їм.
Після завершення курсу студент повинен:
Знати:
• основні сутнісні характеристики та класифікацію національних інтересів;
• визначення та взаємозв’язок категорій “фінансова безпека держави” та “геополітика”;
• види загроз фінансовій безпеці України;
• зміст понять «бюджетна безпека держави», «боргова безпека держави», «валютна безпека держави», «інвестиційна безпека держави», «фінансова безпека банківської системи держави», «безпека фондового та страхового ринків»;
• індикатори оцінки рівня бюджетної та боргової безпеки України в умовах дії геополітичних чинників та індикатори оцінки їх рівня;
• індикатори оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи держави та валютної безпеки України в геополітичному просторі та індикатори оцінки їх рівня;
• індикатори оцінки рівня інвестиційної безпеки України та безпеки страхового та фондового ринків України, а також індикатори оцінки їх рівня;
• нормативно-правові основи гарантування фінансової безпеки України;
• державні органи, що здійснюють регулювання фінансової безпеки України.
Вміти:
• визначати основні внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці держави в умовах дії геополітичних чинників;
• ідентифікувати гібридні інструменти впливу на фінансову безпеку України;
• управляти вхідними та вихідними інформаційними потоками в країні, виявляти потоки дезінформації;
• здійснити оцінку рівня бюджетної безпеки держави;
• визначити рівень боргової безпеки держави;
• встановлювати рівень валютної безпеки держави;
• здійснювати аналіз рівня фінансової безпеки банківської системи держави”;
• оцінювати рівень інвестиційної безпеки держави та безпеки страхового та фондового ринків України.

Рекомендована література

  1. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: Підручник / М.І.Крупка, Л.С.Яструбецька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 320с.

Силабус:

Завантажити силабус