Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Бодаковський В. Ю.ЕКФ-41с, ЕКФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКФ-41сдоцент Бодаковський В. Ю.
ЕКФ-43сдоцент Бодаковський В. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» комплексно розкриває актуальні питання, пов’язані з організацією фінансової діяльності суб’єктів
підприємництва, фінансуванням, управлінням грошовими потоками, дивідендною
політикою, фінансовими аспектами реорганізації підприємств, фінансовими інвестиціями,
оцінкою вартості підприємств, фінансовим контролінгом та бюджетуванням.

Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення теоретичних знань про розробку та впровадження суб’єктами господарювання методів комплексного управління капіталом, фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін діяльності, що формує економічну стратегію суб’єктів підприємництва.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – Київ : Либідь, 2003. – 384 с.
 2. Бердинець М.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 352 с.
 3. Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : ПанТот, 2015. 436 с.
 4. Бланк И. А. Управление использованием капитала / И. А. Бланк. – К.: Эльга, 2002. – 544с.
 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с.
 6. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с.
 7. Варналій З.С. Мале підприємництво : Основи теорії і практики: Монографія. – 4-тє вид., стер . – К. : Знання , 2008. – 302с.
 8. Говорушко Т.А. Малий бізнес: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко.– К.: ЦНЛ, 2006. – 195 с.
 9. Господарський кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin
 10. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с.
 11. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 312 с.
 12. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 с.
 13. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
 14. Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с.-
 15. Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с
 16. Податковий кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
 17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: підруч. / Р.А. Слав’юк. – К.: УБС НБУ, 2010. – 550 с.
 18. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Київ: КНЕУ, 2013. 407 с.
 19. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 302 с.
 20. Фінанси підприємств: підруч. / [кер. авт. кол. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін] –К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
 21. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Терещенко О.О. Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
 22. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / Л.О. Омелянович [та ін.]; за ред. Л.О. Омеляновича. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2011. – 231 с.
 23. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 440 с. (у співавторстві).
 24. Фінансовий менеджмент : [підручник] / А.М. Поддєрьогін [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. -535 с.
 25. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Допоміжна

 1. Ачкасов А. Є., Охріменко В. М., Мількін І. В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. Харків : ХНУМГ, 2014. 277 с
 2. Байрамов М. О. Удосконалення методів оцінки кредитоспроможності суб’єкта господарювання //Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С.192-194.
 3. Бастан К. Теоретичні основи управління фінансами в малому бізнесі.// Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2015. –№ 3. – С. 5–16.
 4. Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : ПанТот, 2015. 436 с.
 5. Бодаковський В.Ю. Концептуальні засади місцевої фінансової інфраструктури підприємництва в Україні// Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 31, – 2014р.
 6. Бодаковський В.Ю. Проблеми оптимізації джерел фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України/Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 29-35.
 7. Бодаковський. В.ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ/Бодаковський В./Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. Випуск №35. – Ч.1.-Львів.2016.- С.57-63
 8. Бодаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції практика та досвід.– 2008. – №4.– С.40–44.
 9. Вакульчик О. М., Брайко В. С. Автоматизовані системи обліку і фінансового аналізу //Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С. 169-171.
 10. Ванькович Д., Бодаковський В. Фінансове забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Випуск 41. С. 50-58.
 11. Ватченко О. Б., Шаранов Р. С. Необхідність упровадження механізму антикризового управління на підприємствах //Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С.43-45.
 12. Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.12.1999 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення 15.12.2019).
 13. Гоголь Т.А. Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу // Вісник Чернігівського державного технологічного університету.– № 2 (66), 2013 .– С.386-393.
 14. Грибенко В. А. Розширення інформаційного забезпечення ризик-аналізу інноваційних проектів //Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С.173-175.
 15. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. Цифровізація діяльності як необхідна умова ведення бізнесу в умовах COVID-19 //Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С.41-43.
 16. Дохід : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення 15.12.2019).
 17. Дропа Я. Б. Визначення оптимальної структури оборотного капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності / Я.Б. Дропа / Вісник Львівської державної академії: збірник наукових статей. Економічні науки / Головний редактор Буряк П. Ю. – 005. – №9. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. – С. 361–368.

Матеріали

Анотація_ФДСГ

Силабус:

Завантажити силабус