Фінансовий аналіз (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Вейкрута Л. С.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Вейкрута Л. С.

Опис курсу

Прийняття управлінських рішень, незалежно від сфери діяльності, тісно пов’язане з обліковим та аналітичним процесом. Вивчення курсу “Фінансовий аналіз ” надає можливості приймати обгрунтовані управлінські рішення, більш раціонально використовувати наявні ресурси, уміло організовувати і контролювати процес управління.
У цьому курсі розглядаються питання фінансового аналізу з застосуванням процедурних навичок та знань здобутих та розвинутих у попередніх курсах. Зокрема у курсі « Теорія економічного аналізу», “ ,Бухгалтерський облік”, «Звітність підприємств».

Мета цього курсу ознайомити студентів з напрямами фінансового аналізу. Головно, з виробничної та невиробничої сфери, сучасними теоретичними та практичними методами та стилями аналізу, та виробити практичні навики по їх оформлннню та використанню.
Метод навчання
Метод навчання обирається з огляду на наступні дві мети:
Подання матеріалу у такий спосіб, що дозволяє студентам покращити навички навчання, розв’язування проблем та прийняття рішень.
Завдання курсу
Цей курс розроблено для того, щоб навчити теоретичним та практичним навикам фінансового аналізу.
Кожен слухач по закінченню курсу навчиться:
– використовувати методи фінансового аналізу для оцінки діяльності
підприємства;
– вміти виділяти необхідну інформацію для прийняття рішень та управління підприємством.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2005. – ISBN 5-279-01844-9, 0-3-339649-5.
2. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – ISBN 966-364-381-1.
3. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2013. — 364с. — ISBN 966-8251-01-6.
4. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: „Магнолія плюс”, 2016. – ISBN 966-8340-26-4.
5. Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2012. – ISBN 966-574-418-6.
6. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук. ред.). — 6.вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2016. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5.
7. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: Новое знание, 2012. – ISBN 985-6516-04-8.
8. Слав`юк Р. А. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. — К. : УБС НБУ, 2017. — 550c. — ISBN 978-966-484-009-2.
9. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / за ред. д. е. н., проф. Г. Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2012. – ISBN 966-683-024-8.
10. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. Г., Петрова К. Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2020. – ISBN 966-06-0239-1.
11. Фурик В. Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2016.
12. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – ISBN 966-574-396-1.
13. Шеремет А. Д, Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – ISBN 5-86225-577-X, 5-86225-660-1.
14. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: Видавництво А. С. К., 2013. – ISBN 966-8291-38-7.

Матеріали

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус