Фінансовий облік І (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Струк Н. С.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Струк Н. С.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий облік І» – висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти фінансового обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– вивчити суть і теоретичні основи фінансового обліку;
– з’ясувати роль фінансового обліку в системі управління підприємством і способи його організації;
– засвоїти методику обліку руху грошових коштів у національній та іноземній валютах;
– вивчити процедуру обліку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості;
– засвоїти методику обліку запасів підприємства;
– набути навичок щодо застосування методів оцінки руху запасів;
– вивчити процедуру обліку руху виробничих запасів, МШП, незавершеного виробництва, втрат від браку, напівфабрикатів, готової продукції, товарів;
– розкрити методику обліку результатів інвентаризації запасів на підприємстві;
– вивчити процедуру обліку основних засобів і нематеріальних активів;
– засвоїти методику обліку фінансових інвестицій на підприємстві;
– визначити основні етапи консолідації фінансової звітності в обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003р. № 436-15 (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Податковий кодекс України: Офіційний текст від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
3. Цивільний кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003р. № 435-15 (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15..
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-14 від 16.07.1999р. (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями) URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
7. НП(С)БО 7 “Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
8. НП(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
9. НП(С)БО 9 “Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
10. НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
11. НП(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
12. НП(С)БО 13 “Фінансові інструменти”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 р. (зі змінами та доповненнями).
13. НП(С)БО 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
14. НП(С)БО 16 “Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
15. НП(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 193 від 10.08.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
16. НП(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 303 від 18.06.2001 р. (зі змінами та доповненнями).
17. Наказ Міністерства фінансів України “Про Примітки до річної фінансової звітності” № 302 від 29.11.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
18. Лист Міністерства фінансів України “Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності” № 04230-04108 від 29.07.2003 р.
19. Методичні рекомендації зі застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29.12.2000 р.
20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом МФУ №561 від 30.09.2004 р.
21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148.                    22. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text;
23. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затверджене постановою НБУ від 02.01.2019 р. №1.
24. Iнструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою НБУ від 02.01.2019 р. №7;
25. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. №2;
26. Струк Н.С. Фінансовий облік І: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 224с. ;                                                                          27. Фінансовий облік 1 : навч. посіб. : слайд-конспект / [П. Й. Атамас та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Ун-т Альфреда Нобеля, 2015. – 199 с.
28. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
29. Фінансовий облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-проф. прогр. бакалавра напряму підготов. “Облік і аудит” / В. О. Онищенко, О. В. Щур, Т. М. Завора. – Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава. – Ч. 1. – 2010. – 435 с.
30. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Академія, 2011. – 608 с.
31. Фінансовий облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Навч.-вид. від. ЛНТУ, 2011. – 510 с.
32. Фінансовий облік 1: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Г. М. Бескоста ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 372 с.
33. Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Будько ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 492 с.
34. Фінансовий облік : підручник : у 2 ч. / [М. І. Бондар та ін.] ; за заг. ред. М. І. Бондаря та Л. Г. Ловінської ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2012. Ч. 1. 2012. 553 с.
35. Фінансовий облік англійською мовою. English for financial accounting : навч. посіб. для студ. екон. спец. / І. С. Волинець [та ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця ; Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир : ЖДТУ, 2009. 270 с.
36. Фінансовий облік : підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., допов. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 417 с.                                  37. Фінансовий облік 1 : навч. посіб. : слайд-конспект / [П. Й. Атамас та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ : Ун-т Альфреда Нобеля, 2015. 199 с. 38.Фінансовий облік : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападовська [та ін.]. К. : КНТЕУ, 2013. 699 с.                                                                                                                                          39. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 438 с.                                                                            40. Яструбський М.Я., Струк Н.С., Левик І.С. Фінансовий облік І : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво». – Львів : В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 224с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус