Фінансовий облік (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Струк Н. С.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41спрофесор Струк Н. С.

Опис курсу

Анотація дисципліни

Семестр: 7

Викладач: професор, д.е.н.  Струк  Наталія Семенівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисциплінимета – висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення фінансового обліку, елементи його організації на підприємстві, згідно чинного законодавства України. Завдання: вивчити суть і теоретичні основи фінансового обліку; з’ясувати роль фінансового обліку в системі управління підприємством і способи його організації; засвоїти методику обліку руху грошових коштів у національній та іноземній валютах; вивчити процедуру обліку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості;

засвоїти методику обліку запасів підприємства; набути навичок щодо застосування методів оцінки руху запасів; вивчити процедуру обліку руху виробничих запасів, МШП, незавершеного виробництва, втрат від браку, напівфабрикатів, готової продукції, товарів; розкрити методику обліку результатів інвентаризації запасів на підприємстві; вивчити процедуру обліку основних засобів і нематеріальних активів; вивчити процес формування прибутку та облік його використання; розглянути облік власного капіталу; засвоїти основи обліку поточних зобов`язань за розрахунками на підприємстві.

Перелік тем:

 1. Теоретичні основи фінансового обліку.
 2. Зміст, структура й призначення фінансової звітності підприємства.
 3. Облік грошових коштів і їх еквівалентів.
 4. Облік розрахунків з дебіторами на підприємстві.
 5. Облік руху запасів на підприємстві.
 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
 7. Облік нематеріальних  активів.
 8. Облік зобов`язань і власного капіталу підприємства.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 3. ПЛАН РАХУНКІВ бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
 4. ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 р. N 433. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України. Мінфін України; Наказ, Рекомендації від 27.06.2013 № 635. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text
 7. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
 8. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text
 9. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері : офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1
 10. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України від 29.12.2021 №148/ НБУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text.
 12. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.

Допоміжна література:

 1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 356 с.
 2. Бабіч В. В., Сагова С.В. Фінансовий облік: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 282 с.
 3. Верига Ю., Гладченко Т., Орищенко М. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 438 с.
 4. Струк Н.С. Фінансовий облік: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 224с.
 5. Сук Л.К., Сук П.Л. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: Знання, 2015.-647 с.
 6. Канцір І. А., Старко І.Є, Антонійчук М.М. Фінансовий облік: теоретичні та прикладні аспекти: навч. Посібник. Львів. техн.-екон. коледж, Нац. ун-т Львів. політехніка. Львів : Растр-7, 2017. 292 с.
 7. Карпенко В. В., Успаленко В.І. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. Харків : Лідер, 2016. 609 с.
 8. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік : підручник. Терноп. нац. екон. ун-т. 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 450 с.
 9. Кузнецова С. О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник Х.: Лідер. 2016. 318 с.
 10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-ме видання. Київ: Алерта, 2016. 982 с.
 11. Фартушняк О. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 408 с.
 12. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. 5-те вид. Львів: Львівська політехніка, 2019. 404 с.
 13. Spilnyk I., Brukhanskyi R., Struk N., Kolesnikova O., Sokolenko L. Digital accounting: innovative technologies cause a new paradigm. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2022. Vol. 13 No. 3. 2022. 215-224. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус