Фінансовий облік 2

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Москаль Н. В., доцент Попівняк Ю. М.
ЕКо-32сдоцент Москаль Н. В., доцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Опис_ФО2

Оцінювання студентів здійснюється за отриманими результатами на письмовому комбінованому екзамені, письмових модулях, які відбуваються в аудиторії, а також проводиться поточне оцінювання за виконані лабораторні роботи, за активність на практичних заняттях і за виконання самостійних робіт за темами курсу.

За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали:

20 балів за виконання практичних задач та тестових завдань, участь у дискусійному обговоренні під час практичних занять;

20 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 – 10 балів, МК 2 – 10 балів);

10 балів за виконання лабораторних робіт.

Всього поточне оцінювання – 50 балів.

Письмовий іспит з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams – 50 балів.

Всього 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література_ФО2

Рекомендована література

 

Основна література:

 1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 356 с.
 2. Бабіч В. В., Сагова С.В. Фінансовий облік: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 282 с.
 3. Верига Ю., Гладченко Т., Орищенко М. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 438 с.
 4. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 503 с.
 5. Сук Л.К., Сук П.Л. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: Знання, 2015.-647 с.
 6. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 8. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: http:.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. / Верховна Рада України. URL: http:.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 10. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. / Верховна Рада України. URL: http:.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text.
 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: https://www.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua.
 14. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 09 грудня 2020 р. №1213. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-a1213.
 15. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінетів Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266. URL: http:.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF.
 16. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. URL: http:.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

 

Додаткова література:

 1. Канцір І. А., Старко І.Є, Антонійчук М.М. Фінансовий облік: теоретичні та прикладні аспекти: навч. Посібник. Львів. техн.-екон. коледж, Нац. ун-т Львів. політехніка. Львів : Растр-7, 2017. 292 с.
 2. Карпенко В. В., Успаленко В.І. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. Харків : Лідер, 2016. 609 с.
 3. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік : підручник. Терноп. нац. екон. ун-т. 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 450 с.
 4. Кузнецова С. О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник Х.: Лідер. 2016. 318 с.
 5. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 464 с.
 6. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 14-21.
 7. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 426 с.
 8. Огійчук М. Ф. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2011. 1042 с.
 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-ме видання. Київ: Алерта, 2016. 982 с.
 10. Фартушняк О. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 408 с.
 11. 27. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник. 5-те вид. Львів: Львівська політехніка, 2019. 404 с.
 12. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник / Є.Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2011. – 422 с.

 

Періодичні видання:

«Все про бухгалтерський облік»

«Податки і бухгалтерський облік»,

«Баланс»

«Дебет-Кредит»

«Інтерактивна бухгалтерія»

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. URL: https://www.journals.elsevier.com/journalofinternationalaccountingauditingandtaxation.

 

Інтернет-ресурси:

Сайт Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua, сайт Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua, сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua, електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua, сайт газети «Все про бухгалтерський облік» – www.vobu.com.ua, сайт газети «Дебет-Кредит» – www.dtkt.com.ua, сайт консультацій для бухгалтерів і аудиторів Бухгалтер911 – https://buhgalter911.com.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2856

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча навчальна програма курсу Фінансовий облік 2

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу Фінансовий облік 2

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу Фінансовий облік 2

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус