Інформаційні і комунікаційні технології (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Попівняк Ю. М.ЕКо-11с, ЕКо-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКо-11сдоцент Попівняк Ю. М., доцент Москаль Н. В.
ЕКо-12сдоцент Попівняк Ю. М., доцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» – формування належного рівня комп’ютерної культури та світогляду, випрацювання у студентів відповідних сучасним ринковим вимогам навиків і вмінь ефективного використання комп’ютерної техніки, прикладних програмних продуктів, інструментів ефективної комунікації як у повсякденному житті, так і для вирішення задач на робочому місці.
Цілями вивчення дисципліни є: формування в студентів умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, майбутній професії, повсякденному житті; формування вміння професійно працювати в середовищі електронного офісу, вдало використовувати мережні технології та ресурси глобальної мережі Інтернет, працювати зі сервісами Google, програмами й застосунками для командної та спільної роботи, ділової комунікації відповідно до сучасних вимог бізнес-середовища; випрацювання навичок забезпечення безпеки даних та кібергігієни при виконанні завдань на автоматизованому робочому місці.
Після завершення цього курсу студент буде:
– знати: етапи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, сучасний стан такого розвитку; структуру апаратного та види програмного забезпечення персонального комп’ютера; загальну характеристику та особливості роботи з інструментами електронного офісу; суть і класифікацію комп’ютерних мереж, основні принципи роботи мережі Інтернет; поняття та перелік основних сервісів Google, сфер їх застосування; інструменти ділової комунікації та спільної роботи в Інтернеті; типи пошуку інформації в онлайн-середовищі й види інформаційних ресурсів; основні загрози інформаційній безпеці підприємства та шляхи їх уникнення.
– вміти: використовувати сучасні персональні комп’ютери у професійній діяльності, працювати з текстами, даними, презентаціями, базами даних тощо з використанням прикладних програмних продуктів пакету Microsoft Office, шукати інформацію в мережі Інтернет у розрізі різних видів його ресурсів, користуватися сервісами Google, інструментами для комунікації та командної роботи, науковими пошуковими системами та професійними соціальними мережами, застосовувати різні способи захисту інформації в кіберпросторі.

Рекомендована література

Базова література
1. Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навч. посібник. Ірпінь: Нац. університет ДПС України, 2016. 212 с.
2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.
3. Гострик О.М. Управлінські інформаційні системи: навч. посіб. Кривий Ріг: Айс Принт, 2018. 173 с.
4. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах: навч. посібник / С. Г. Семенов та ін. Харків, 2014. 251 с.
5. Інформаційна безпека: навч. посіб. / Ю. Я. Бобало, І. В. Горбатий, М. Д. Кіселичник та ін.; за заг. ред. Ю. Я. Бобала, І. В. Горбатого. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 580 с.
6. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
7. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі: навч. посіб. / Уклад. М.О. Чупріна. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 116 с.
8. Ісак Л.М., Філоненко Н.В., Пилипчук Е.І. Інформатика та комп’ютерна техніка. Технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2019. 214 с.
9. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. 58 с.
10. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.
11. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
12. Смірнов О.А., Конопліцька-Слободенюк О.К., Смірнов С.А. Проектування комп’ютерних систем та мереж: навч. посіб. Кропивницький, 2019. 264 с.
13. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.
Додаткова література
1. Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник / Наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов. К.: Каравела, 2019. 592 с.
2. Журавльова І. В., Латишева І.Л., Лебідь О.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 424 с.
3. Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібник; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 371 с.
4. Зарицька О. Л. Бази даних та інформаційні системи: Методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 132 с.
5. Ярка У.Б., Білущак Т.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 200 с.
Інтернет-джерела
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua;
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/;
3. Сайт журналу «Мій комп’ютер» – http://www.mycomp.com.ua/;
4. Сайт журналу «Інформаційні технології. Аналітичні матеріали» – http://it.ridne.net/;
5. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;
6. Методичні матеріали щодо роботи з програмними продуктами компанії Microsoft – https://support.microsoft.com/.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні і комунікаційні технології”

Силабус: Силабус навчальної дисципліни

Завантажити силабус