Інформаційні технології в системі наукових досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Юринець З. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51спрофесор Юринець З. В.

Опис курсу

Мета: оволодіння теоретичними знаннями, інструментами, методикою управління інформаційними технологіями в системі наукових досліджень та набуття практичних вмінь і навичок щодо засобів застосування інформаційних технологій в системі наукових досліджень.

Основні цілі дисципліни полягають у:

 • визначенні суті інформаційних технологій в системі наукових досліджень,
 • ознайомленні із основними характеристиками і видами інформаційних технологій,
 • визначенні принципів формування середовища для впровадження інформаційних технологій,
 • розумінні понять та властивостей інформаційних систем,
 • аналізуванні баз даних у системі наукових досліджень,
 • ознайомленні із засобами візуалізації інформації у системі наукових досліджень,
 • обґрунтуванні елементів впровадження мережевих інформаційних технологій і телекомунікацій,
 • дослідженні інформаційних технологій в системі оброблення та публікування результатів наукових досліджень.

У результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен одержати:

1) інтегральну компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

2) загальні компетентності:

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3) спеціальні компетентності:

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації у процесі управління

СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію

СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком

СК11. Здатність самостійно опановувати і використовувати сучасні дослідницькі, комунікаційні і консалтингові технології у сфері менеджменту та бізнес-адміністрування

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– структуру та функції інформаційних технологій;

– види інформаційних технологій;

– етапи становлення інформаційних технологій

– інструменти застосування сучасних інформаційних технологій;

– підходи до створення інформаційної культури у системі наукових досліджень;

– архітектуру, види, структуру, технології інформаційних систем;

– засоби візуалізації інформації у системі наукових досліджень

– особливості організування та функціонування мережевих інформаційних технологій і телекомунікацій;

– моделі інформаційних технологій в системі оброблення та публікування результатів наукових досліджень;

– особливості формування і використання баз даних у системі наукових досліджень

уміти:

– класифікувати інформаційні технології в системі наукових досліджень;

– формувати середовища для впровадження інформаційних технологій;

– використовувати програмне забезпечення професійної діяльності;

– застосовувати інформаційні технології в системі оброблення та публікування результатів наукових досліджень;

– використовувати бази даних для пошуку інформації;

– застосовувати засоби візуалізації інформації у системі наукових досліджень;

– впроваджувати мережеві інформаційні технології і телекомунікацій

Нормативний зміст підготовки студентів сформульований у програмних результатах навчання:

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї

ПРН 5. Планувати діяльність організації у стратегічному і тактичному розрізах

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)

ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського консультування для досягнення цілей організації

Рекомендована література

Базова

 1. Про інформацію : Закон України ухвалений Верховною Радою України, від 06.10.2000, № 1642-ІІІ зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 2. Про науково-технічну інформацію : Закон України ухвалений Верховною Радою України, від 25.06.1993, № 3322-ХІІ зі змінами. URL: www.nau.kiev.ua
 3. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України ухвалений Верховною Радою України, від 26.11.2015, № 848-ХІІІ зі змін. URL: www.nau.kiev.ua.
 4. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ Міністерства освіти і науки України, від 12.01.2017, № 40. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
 5. Про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах: рішення Міністерства освіти і науки України, від 23.05.2002, № 5/4-5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_4_5290-02#Text
 6. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=851-15#Text.
 7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. (із змінами). URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/80/94-вр
 8. Басюк Т.М., Думанський Н.О., Пасічник О.В. Основи інформаційних технологій: навч. посібние. Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. 390 с.
 9. Бутенко Т.А., Сирий В.М. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2020. 207 с. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/4849/1/INFO_SYSTEMS_20.pdf
 10. Величко О.М., Гордієнко Т.Б. Інтелектуальні інформаційні системи: структура і застосування: підручник. Дніпро: Олді+, 728 с.
 11. Інформаційні технології : навчальний посібник / О. І. Зачек, В. В. Сеник, Т. В. Магеровська та ін.; за ред. О. І. Зачека. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с.
 12. Магеровська Т. В., Пелех Я. М., Сеник В. В., Кунинець А. В., Електронні таблиці та системи управління базами даних: навчальний посібник. Львів : Самвидав, 2020. 415 с
 13. Мельникова О.П. Економічна інформатика. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
 14. Риндюк Д. В., Пешко В. А. Інформаційні технології. Конспект лекцій: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 180 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48471/1/Informatsiini_tekhnolohii_lektsii

Силабус: Силабус за 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус