Інформаційний бізнес 073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Вишневська С. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814

Опис курсу

Курс розроблено таким чином , щоб надати студентам необхідні фахові знання управління складними динамічними економічними системами, розвиток та функціонування яких відбувається в умовах нестаціонарності та стохастичності зовнішнього середовища. Інформаційний бізнес як навчальна дисципліна займається розробкою і практичним застосуванням найбільш ефективних форм побудови організаційних систем в сфері інформаційного бізнесу. Тому в курсі представлені основні методи інформаційного бізнесу, які широко застосовуються при перспективному і поточному плануванні, проектуванні організаційних систем, управлінні виробничими і технологічними процесами фірм інформаційного бізнесу. Також представлено застосування історичного та макроекономічного методів щодо оцінки процесів інформатизації економіки та суспільства в цілому дозволяє виконати аналіз, узагальнення та визначення доцільності використання вітчизняного та зарубіжного досвіду з інформаційного обслуговування об’єктів управління різних ієрархічних рівнів; ефективно використовувати сучасний науковий інструментарій формування та ухвалення управлінських рішень. Акценти зроблено на вивченні навчальної даної дисципліни, а саме оволодіння студентами компетентностями аналізувати і використовувати інформаційні ресурси для технології формування і ведення бізнесу та його входження в інформаційний ринок.

Мета дисципліни сформувати у студентів розуміння і бачення процесів, що відбуваються в інформаційному бізнесі, і їх вплив на економічну діяльність, що дає прибуток; або інші особисті вигоди.

Задля досягнення посталеної мети визначено наступні цілі:

1) вивчення сутності та основних елементів системи інформаційного бізнесу та принципів їх функціонування;

2) вивчення поняття та принципів досягнення навичок та виявлення особливих умов для проведення якісної інформаційної діяльності на підприємстві;

3) оволодіння науковою та професійною термінологією інформаційного бізнесу, та базовим інструментарієм аналізу поведінки та механізму прийняття рішень  працівниками щодо надання інформаційних послуг своїм клієнтам, та безпосереднє створення спеціального програмного забезпечення, яке з відносною точністю може прогнозувати зміну фінансових подій;

4) аналіз впливу бенчмаркетингу, як ефективної технології впровадження інформаційного бізнесу;

5) вивчення інституційної структури, інструментарію та механізмів функціонування окремих сегментів інформаційного ринку;

6) вивчення принципів, механізмів та інструментів рекламної діяльності для стимулювання збуту інформаційних продуктів;

7) визначення стратегії розвитку інформаційного бізнесу в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати знання, уміння та навички:

Знати:

 • основні категорії інформаційного бізнесу;
 • види інформаційних послуг та їх постачальників;
 • визначення основних понять «інформаційні ресурси», «інформаційний продукт» та «інформаційна послуга» та їх види;
 • носії інформації та бази даних;
 • основну типологію підприємств сфери інформаційного бізнесу та інформаційну інфраструктуру підприємства інформаційного бізнесу;
 • проблеми інформаційного забезпечення на ринку;
 • методи інформаційно-аналітичної діяльності;
 • інформаційне моделювання об’єкта, діагностика та його прогнозування;
 • поняття та функції моніторингу як технології дослідження інформаційного середовища;
 • поняття бізнес-інформації  як предмету праці у сфері інформаційного бізнесу;
 • інформаційну продукцію як результат інформаційних досліджень тощо.

Уміти:

 • розуміти та використовувати технології та принципи створення та організації інформаційного бізнесу;
 • забезпечувати функціонування інформаційного бізнесу в умовах розвитку інформаційного суспільства;
 • здійснювати планування інформаційного бізнесу;
 • здійснювати пошук та узагальнення бізнес-інформації  та інформацію з питань організації  інформаційного бізнесу;
 • робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції щодо організації інформаційного бізнесу;
 • застосовувати інформаційні технології для  покращення інформаційної структури підприємства;
 • застосовувати набуті навички в практичній діяльності;

використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері.

Тривалість та обсяг курсу: 90 год., з них:  42 годин аудиторних занять. З них 28 годин лекцій, 14 годин лабораторних занять та 48 годин самостійної роботи

Рекомендована література

Основна література:

 1. Квасній Л.Г., Вівчар О.І., Малик Л.О., Паславська В.В. Experience of leading countries in terms of robotics for the implementation of digital technologies/ Artificial intelligence as a basis for the development of the digital economy: textbook / Edited by I.Tatomyr, Z.Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021. 376p. PP.77-84
 2. Пелеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес: підручник. К.: В-во „Ліра”, 2019. 492 с.
 3. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2002. 560 с. Кавун С.В., Смірнов О.А., Столбов В.Ф. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник. Кіровоград : КНТУ, 2012. 442 с.
 4. Спрінсян В.Г., Бірюкова Т.Л. Ресурси та технології інформаційного менеджменту: навчальний посібник. Одеса : ОНПУ, 2012. 248 с.

Додаткова література:

Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу : підручник. К.: ЦУЛ, 2010. 512 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус