Інфраструктура товарного ринку (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Зіньцьо Ю. В.ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКН-32сЗіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» є формування теоретичних і практичних знань з інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» є ознайомлення студентів з відповідними поняттями і категоріями дисципліни; набуття практичних навичок з визначення і застосування методів раціональної організації та планування діяльності інфраструктурного комплексу; виховання здатності самостійного визначення та застосування методів пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування та розвитку інфраструктури товарного ринку тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • сутність, основні поняття, терміни і категорії інфраструктури товарного ринку;
 • основні показники економічної діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку;
 • методи комплексної оцінки стану та розвитку інфраструктурного комплексу товарного ринку, його відповідності вимогам сучасної ринкової економіки.

вміти:

 • аналізувати техніко-економічні показники діяльності суб’єктів інфраструктурного комплексу;
 • визначати доцільність та ефективність застосування окремих видів ринкових процесів;
 • вивчати та впливати на попит і поведінку споживачів;
 • визначати тенденції і напрями вимог споживачів до кількісних і якісних характеристик товарів (послуг);
 • розробляти розробляти концепції та рекомендації з комплексного розвитку інфраструктури товарного ринку.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. вищих навч.закладів/ М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова – К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 416 с.
 2. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / Пилявець В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 255с.
 3. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ А. С. Савощенко, В. М. Полонець. – К.: КНЕУ 2007. – 376
 4. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку 2-ге вид, без змін [Текст]: підручник. К.: КНЕУ 2005. – 336 с
 5. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007.– 296с.
 6. Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку [Текст]: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

Допоміжна література:

 1. Виноградська А. М. Комерційне підприємство : сучасний стан, стратегії розвитку Монографія / А. М. Виноградська К:Центр навч. літ-ри, 2004 – 807с.
 2. Комерційна діяльність: Підручник / За ред. Проф. В.В. Апопія.– Вид. 2-ге, перероб і доп. – К.Знання, 2008. – 558с.
 3. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450с.
 4. Організація торгівлі: підр / І. П. Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-ри , 2005 – 616с
 5. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
 6. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 7. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.
 8. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 180 с.
 9. Шубіна О.О.Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: Підручник., К.:Знання, 2009.­ 379с.

Інформаційні ресурси

 1. Електронний ресурс: Господарський кодекс України, 436-IV / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Електронний ресурс: 2.Цивільний кодекс України, 435-IV / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 4. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.
 5. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 6. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 7. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 8. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.
 9. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua.

Матеріали

Робоча програма ІТР 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус