Інклюзивне суспільство: теорія та практика

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник О. В.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сдоцент Мельник О. В.

Рекомендована література

Основна література:

1. Включення і рівність. Моніторинг включення стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до «Національної стратегії у сфері прав людини» та інших довгострокових рішень в Україні. Звіт громадських об’єднань людей з інвалідністю. ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», 2020

2. Теорія і практика інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / упоряд. К. М. Бондар. – [2-ге вид., доп.]. – Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. – 170 с

3. Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова; ПРООН в Україні, Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». – К. : Ваіте, 2018. – 36 с

4. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – К., 2018. – 252 с.

5. Інклюзія в освіті: повсякденні практики та процедура оцінювання [Текст] : монографія / О. М. Дікова-Фаворська, С. Г. Здрагат. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 416 с.

6. Інвалідність та суспільство : навчально-методичний посібник. [кол. авторів: Байда Л. Ю., Красюкова-Еннс О. В., Буров С. Ю., Азін В. О., Грибальський Я.В., Найда Ю. М.]; за заг. редакцією Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В. – К., 2012. – 216 с.

 Додаткова література:

7. Інклюзивна освіта від А до Я : порадник для педагогів і батьків / уклад. Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с

8. Авксентьєва Т. А. Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України / Т. А. Авксентьєва, А. П. Лісниченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – № 48. – С. 135–138. 16. Аріщенко А.

9. Інклюзивний освітній простір ЗВО України: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Аріщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 5. – С. 381–389.

10. Аріщенко А. Інклюзивний освітній простір ЗВО України: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Аріщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 5. – С. 381–389.

11. Чайковський М. Вітчизняний досвід інтегрованого та інклюзивного навчання у системі вищої освіти. // Людинознавчі студії. – 2015. – № 1/33. С. 227–232. (Серія «Педагогіка»).

Інформаційні ресурси в Інтернеті

12. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning – Document code: ED–2016/WS/28 – 2016 / [Інчхонська декларація і рамкова програма дій по здійсненню мети 4 в області сталого розвитку: Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і підтримка можливості навчання протягом усього життя для всіх // Освіта–2030: Рамкова програма дій]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656

13. The Muscat Agreement Global Education for All Meeting UNESCO, Muscat, Oman 12 – 14 May 2014. – Маскатська Угода. Глобальна зустріч освіти для всіх ЮНЕСКО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/ 4. Конвенція про права осіб з інвалідністю // Конвенцію ратифіковано Законом № 1767–VI від 16.12.2009. – Документ 995_g71, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 5. Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю // Конвенцію ратифіковано Законом № 1767–VI від 16.12.2009 – Документ 995_g72, чинний, поточна редакція – Редакція від 06.07.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72 6. ЮНЕСКО. 2013.

14. Підсумковий документ технічної консультації з питання виховання глобальної громадянськості. Виховання в дусі глобальної громадянськості: нова перспектива. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/ images/ 0022/002241/ 224115E.pdf 7. ЮНЕСКО. 2006. Всесвітня доповідь по моніторингу ОДВ 2006 р. Грамотність: життєва необхідність, с. 154. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.unesco.org/ education/ GMR2006/ full/ chapt6_eng.pdf.

15. Рекомендаційні матеріали щодо створення Нового Освітнього Простору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto /upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf.

Силабус:

Завантажити силабус