Інтернет-маркетинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Чуба Н. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКНМ-51сдоцент Чуба Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Інтернет-маркетинг» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі магістратури в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння понять інтернет-маркетингу, особливостей роботи з цифровою маркетинговою інформацією, необхідності впровадження та вдосконалення сучасної системи маркетингу на підприємстві.

Метою вивчення дисципліни «Інтернет-маркетинг» є розуміння основних засад та принципів роботи в Інтернеті, а також формування знань та вмінь у сфері теорії та практики інтернет-маркетингу, оволодіння необхідними аспектами роботи з маркетинговою інформацією, програмами, що забезпечують роботу користувачів в комп’ютерних мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами у сфері цифрового маркетингу.

Завдання:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами інтернет-маркетингу;
 • набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій у час діджиталізації;
 • розвиток креативних здібностей до пошуку нових резервів та удосконалення різних напрямів маркетингової діяльності підприємства.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Digital в Україні 2022: тренди українського інтернету та вплив війни – Режим доступу: https://marketer.ua/ua/digital-in-ukraine-2022-ukrainian-internet-trends-and-the-impact-of-the-war/
 2. Воронюк А., Полищук А. Актуальний Інтернет-маркетинг. К.: Агенство «Іріо». 2018. – 160 с.
 3. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с.
 4. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 416 с.
 5. Каплунов Денис. Нейрокопірайтинг. Харків : Вид-во «Ранок» Фабула, 2019. – 352 с.
 6. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. – К.: Центр учбової літератури, – 2016. – 252 с.
 7. Котлер Ф., Катарджая Г, Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
 8. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.
 9. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. -192 с.
 10. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 450 с.
 11. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. – 244 с.
 12. Птащенко О. В. Інтернет-маркетинг в системі управління збутом підприємства / О. В. Птащенко // Управління розвитком. – Х. : ХНЕУ, 2013. – № 2 (142). – С. 81–83.
 13. Птащенко О. В. Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет / О. В. Птащенко, К. І. Акулова // Науковий журнал “Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції”. – Херсон : ХНТУ, 2015. – № 19 (7). – С. 39–41.
 14. Птащенко О. В. Удосконалення іміджу підприємства сфери послуг за рахунок сучасних інформаційних інструментів / О. В. Птащенко // Науковий журнал “Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції”. – Херсон : ХНТУ, 2015. – №16 (5). – С.121–125.
 15. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.
 16. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. – 262 с.
 17. Тренди інтернет-маркетингу 2022 – Режим доступу: https://ideadigital.agency/blog/trendi-internet-marketingu-2019/
 18. Чаффі Д., Сміт П. Досконалість цифрового маркетингу: планування, оптимізація та інтеграція інтернет-маркетингу / Д. Чаффі, П. Сміт. 5-тє видання, 2017. – 691 с.
 19. Янковець Т.М. Цифрові технології підвищення вартості брендів // Вісник КНТЕУ. № 4 (126), 2019. – С. 85-100.

 Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 2. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 3. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/
 4. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 5. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 6. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 8. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 9. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua
 10. “Маркетинг і цифрові технології” https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/index

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус