Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера (071 «Облік і оподаткування»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Опис курсу

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови та функціонування комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера.

Предмет: автоматизовані облікові процеси.

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах комп’ютеризованого робочого місця.

Рекомендована література

 1. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. Москва: Фирма «1С», 2011. – 514 с.
 2. Белз О. Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера» для студентів економічного факультету / О. Г. Белз / Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 26 с.
 3. Белз О. Облік витрат у будівництві / О. Белз // Вісн. Львів. держ. фін.-екон. ін-ту. Екон. науки. – 2007. – № 12 – С.122–127.
 4. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія / М. М. Бенько – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.
 5. Зайцев С. І. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні: Навч. Посібник / С. І. Зайцев, О. Г. Макаревич, Т. А. Макаревич. – Алчевськ : ДонДТУ, 2007. – 368с.
 6. Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчальний посібник / П. В. Іванюта. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 180 с.
 7. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 350 с.
 8. Комплексна система автоматизації ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО для Windows версія 7.40. Модуль БУХГАЛТЕРІЯ. Керівництво користувача. – К.: СП «Парус-Україна» – 2009. –82 с.
 9. Лучко М. Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 252 с.
 10. Місюров А.В. Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 – «Облік і аудит»): Навч. посібник– Харків: ХНАМГ, 2007.- 80с.
 11. Стригуль  Л. С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : текст лекцій / Л.С. Стригуль . – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 135 с.
 12. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.
 13. Янчева Л. М. Електронна комерція: організація та облік: навч.посіб. / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі / Л. М. Янчева, А. П. Грінько, А. С. Крутова, Т. О. Тарасова. – Х. : ХДУХТ, 2008. — 231c.